BAŽANT, L. Digitální snímání obrazu a jeho přenos pomocí sítě FlexRay [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Valach, Soběslav

Cílem bakalářské práce bylo prostudovat možnosti přenosu obrazu z kamery sítí FlexRay. Jednalo se o aplikace zaměřené na automobilový průmysl. K implementaci byl využit vývojový kit Spartan3E, který student doplnil vlastním hardwarem s řadičem FlexRay. Pan Bažant při řešení bakalářské práce pracoval samostatně, zodpovědně a pravidelně využíval možnosti konzultace zpracovávané problematiky.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kváš, Marek

Cílem práce bylo navrhnut a realizovat demonstrační model pro přenos obrazového signálu pomocí sběrnice FlexRay a to jak po stránce nezbytného hardware tak software. Student zvolil koncepci, kdy zdrojem obrazových dat je kamera připojená k vývojové desce založené na hradlovém poli FPGA, které vyčítá pořízená data a řídí jejich vysílání na sběrnici FlexRay přes komunikační modul obsahující mikrokontrolér MC9S12XF512, který vystupuje v roli komunikačního procesoru a fyzickou vrstvu FlexRay. Přijímačem je shodný komunikační modul, opět připojený k hradlovému poli FPGA, které řídí příjem dat a jejich zobrazení na VGA monitoru. Při řešení daného zadání student úspěšně zvládl několik poměrně náročných dílčích úkolů: - navrhl a oživil komunikační modul po stránce hardware - vytvořil firmware pro mikrokontrolér v roli komunikačního procesoru FlexRay - vytvořil design pro hradlové pole vysílače, které řídí vysílání dat - vytvořil design pro hradlové pole přijímače, které řídí zobrazování dat na monitoru VGA Jedinou odchylkou od kompletního naplnění zadaní je, že zdrojem obrazových dat není kamera, ale je vysílán statický obraz uložený v paměti vysílače. Vzhledem k celkové náročnosti zadání toto nijak nesnižuje hodnotu práce. Práci hodnotím jak po technické, tak po stylistické a formální stránce jako velmi zdařilou a navrhuji hodnocení 98 bodů, tedy A.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 52663