SLEZÁK, J. Vytvoření aktivní databáze norem na Ústavu konstruování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Jiří

Práce přehledně popisuje historii a druhy norem, včetně současného stavu. Vlastní návrh vyhledávače norem v ústavní databázi bude vyžadovat dopracování a korekce s ohledem na požadavky uživatelů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zimmerman, Martin

Odevzdaná práce podává teoretický přehled vzniku a historie jednotlivých národních a mezinárodních norem. Práce však obsahuje i nedostatky uvedené níže. Ve výpisu citací, které student uvedl do své práce, jsou uvedeny i takové citace, které nejsou v textu použity (např. citace č. 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 16). Kapitoly, které se věnují historii norem ISO, DIN a EN nejsou v textu citovány vůbec. Práce by měla být psána v 3. osobě v neosobním tvaru. Tomuto pravidlu však neodpovídá např. závěrečná kapitola práce. Zároveň by se měl autor práce vyvarovat vágních výrazů typu: „lze vyhledávat takřka podle čehokoliv“ nebo „přestal jim stačit domek jako kanceláře a museli se přestěhovat za lepším“. Rešeršní část BP je značně rozsáhlá na úkor kapitoly, která se týká samotného návrhu a tvorby databázového systému, který má sdružovat platné normy, které jsou v majetku Ústavu konstruování. V práci uvedené informace jsou zpracovány přehledně. Předložená práce je na dobré odborné úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29798