ŠIMKOVÁ, J. Expertní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirsík, Václav

Diplomová práce Jany Šimkové se zabývá problematikou návrhem a realizací báze znalostí pro expertní systém NPS32. Diplomantka během práce prokázala znalosti v oblasti expertních systémů a programovatelných automatů. Diplomantka pracovala samostatně, dosažené výsledky pravidelně konzultovala. Výsledkem práce je odladěná báze znalostí pro výběr vhodného řídicího systému pro konkrétní aplikaci. Diplomantka prokázala své inženýrské schopnosti při samostatném studiu teorie, návrhu a výsledné požadované realizaci báze znalosti. Zkušební komisi navrhuji hodnocení dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury D 6/10
Formální zpracování práce B 17/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Splnění zadání D 34/50
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Polách, Petr

Studentka zpracovala diplomovou práci s cílem vytvoření a odladění báze znalostí pro expertní systém NPS32. Zvolila problematiku výběru vhodného PLC z portfolia jednoho ze světových výrobců a za využití konzultací s pracovníky obchodního zastoupení vytvořila a otestovala spustitelnou bázi znalostí, která tuto oblast pokrývá. Prokázala tedy schopnost samostatné práce a zadání uspokojivě splnila. Práce se ve své první části věnuje informacím o expertních systémech a o způsobu reprezentace znalostí v konkrétním systému NPS32. Přestože se jedná o rekapitulaci informací z jiných zdrojů, neobsahuje práce překvapivě žádné matematické podklady ilustrující skutečnou funkčnost inferenčního mechanismu. Za vhodné bych také považoval podstatné rozšíření části zabývající se informacemi o metodách získávání znalostí (bod 2 zadání), použitelné informace na toto téma v práci v podstatě chybí. A také a lepší práci s literaturou (rešeršní úvodní část se odkazuje na dva až tři hlavní zdroje staršího data). Jádrem práce je vytvořená báze znalostí, k níž ale autorka neuvádí bližší popis její tvorby ani rozebraný myšlenkový postup, který vedl k jejímu vytvoření, proto není ověřitelné, zda výsledky konzultace dávané navrženým expertním systémem mohou odpovídat realitě. Bylo by vhodné např. detailně rozebrat jednotlivé typy PLC jednotek a jejich příslušnost k jednotlivým diagnostikovaným aspektům (počty vstupů/výstupů, použitý software, bezpečnost, ...) ohodnotit a okomentovat včetně uvedení zdrojů vstupních informací. Tak aby výsledek konzultace mohl být vždy věrohodně podložen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 31557