ŠEVČÍK, J. Nápravy osobních a závodních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Výběr tématu bakalářské práce byl podmíněn zájmen studenta o zpracovávanou tématiku. Toto téma však vyžaduje dobrý teoretický základ v oblasti dynamiky vozidel, který získá až v průběhu jeho dalšího studia. To se odráží i ve schopnosti studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat v nich závěry a ve využitelnosti získaných výsledků v praxi. Na práci je však velmi hodnotný osobní přínos studenta, který za účelem detailně pochopit děje nastávající při pohybu kola ve svislém směru vytvořil simulační (kinematické) modely zavěšení kol, s jejichž pomocí analyzoval vlastnosti zástupců jednotlivých typů náprav. Nejedná se tedy pouze o práci rešeršního charakteru. V práci student vytvořil již zmiňované modely, které mu (případně dalším studentům) pomohou v dalším studiu pochopit probíranou tématiku a mohou sloužit k hlubšímu rozpracování problematiky navazující na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Práce přehledným způsobem popisuje funkci a vlastnosti vybraných typů automobilových náprav. I přes drobné nepřesnosti je provedení bakalářské práce nadprůměrné a to jak rozsahem, tak i teoretickým rozborem a zahrnutím kinematických simulací chování jednotlivých náprav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29774