MALOVCOVÁ, Z. Objekty vstupní zóny Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomová práce přináší výborný návrh urbanistického a architektonického řešení objektů vstupní zóny papírny Wanemi a.s. v Zábřehu a jeho začlenění do krajinného prostředí. Architektonické řešení komplexu a nabídka vybavenosti budou velmi dobře prezentovat společnost Wanemi obyvatelům a návštěvníkům města. Otázky a náměty k obhajobě: Administrativní budovy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování 1. Přístup studenta ke zpracování Prokázala širokou škálu svých schopností již v průběhu předcházejícího semestru , na který diplomová práce navazuje. V diplomové práci systematicky studovala nová ekologická řešení, nové generace dřevostaveb , a nízkoenergetická řešení.
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

V urbanistické koncepi návrh kompletuje předzávodní zónu papírny Wanemi a.s. na proncipu koncentrovaného rozvoje směrem k přístupové hlavní komunikaci s cílem deklarovat hospodářský přínos a sociální význam závodu i jeho zájem participovat na kulturně společenském životě obyvatel města. Úloha řeší dvoupodlažní kostku prezentačního pavilonu, otevřeného hlavním proskleným průčelím k městu a na pavilon přímo navazující tvarovaný hřebínek dvoupodlažní administrativní budovy o třech identických příčných křídlech a s dílčí střešní nástavbou. V prostorově dispozičním a provozním uspořádání návrh přesvědčivě komponuje vnější i vnitřní prostory obou objektů navzájem i ve vazbě s okolím, inovativné využívá loga papírny ke krajinným kreacím i k obohacení dominující a reprezentativní úlohy pavilonu v podobě proskleného průčelí. V architektonickém výrazu navrhovaný soubor budov nenásilně koreluje s architekturou monoblokové výstavby papírny, dodává prostoru chybějící drobnější měřítko a to bez ztráty vlastní suverenity a ve výškovém uspořádání nekonkuruje budoucím dominantám výrobních budov a zařízení. Návrh je doprovázen podrobným popisem navrhovaného konstrukčního a technického řešení s výběrem materiálů a ověřených technologických postupů. Autorka předložila profesionálně zpracovaný projekt s dokonalou a kompletní formální prezentací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení A
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 31526