BARTOŠOVÁ, R. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Na základě vlastních analýz a skutečné poptávky městských institucí zvolila autorka výrazné funkční využití městskou knihovnou, s doplňujícím polyfunkčním domem. Toto úvodní - odvážné - rozhodnutí však přináší řadu komplikací, které - i přes značné úsilí autorky - limitují celkovou (formální i obsahovou) úroveň práce. Otázky a náměty k obhajobě: Zdůvodněte zvolené funkční využití

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování s obvyklou mírou úsilí , avšak se samostatným aktivním přístupem k možnostem zadání
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Práce je dobře vypracovaná. Chvályhodné je, že se autorka zabývala umístěním knihovny (ta v Přerově chybí ), to jí ale ve výsledku zkomplikovalo dispoziční řešení obou navrhovaných objektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Urbanistický koncept podléhá volbě návrhu dvou samostatných objektů rozdílných funkcí, knihovny a bytového domu, na relativně malé parcele. Nevzniká tak žádný vnitřní dvůr, či možnost prosvětlovat objekty z jiné světové strany nežli z jihovýchodu. Zastavění proluky je svým četným členěním nejednoznačné.
Architektonické řešení D Návrh tří podzemních úrovní garáží je z hlediska vysoké hladiny podzemní vody (jak je ze zadání zřejmé) neekonomické. Umístění vjezdu do garáží z ulice Malá Dlážka vytváří jakýsi "apendix", který svým nevhodným umístěním komplikuje dispoziční řešení téměř v každém podlaží. Hlavní motiv předsazené skleněné plochy knihovny určuje převýšený prostor pouze pro schodiště a část výpůjční plochy pro děti.
Provozní řešení D Řešení vstupu pro personál či vývoz odpadků v I.NP přes nákladní výtah, určený pro obsluhu 58 stání ve třech podzemních podlaží, je absurdní. Dispozice bloku sociálního zázemí knihovny v jednotlivých patrech není optimálně řešena. - "Sklady" v bytovém domě, které jsou pravděpodobně přiřazeny k jednotlivým bytům, mají výměru až 20 m2, což je s bytem, který má srovnatelnou výměru obytné místnosti, téměř neprodejné.
Technicko konstrukční řešení C systém železobetonového skeletu je použit adekvátně, jak pro budovu knihovny, tak pro bytový dům
Formální úroveň C V tabulce bilancí by bylo vhodné uvádět parametry pro oba objekty zvlášť Celková grafická úroveň projektu je dobrá
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 31593