ŠVAŘÍČEK, P. Optimalizace procesů obrábění ve výrobě přírub CP4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z vynikajících znalostí aplikací nejnovějších vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem dostupného souboru odborné literatury (knižní publikace, časopisy, Internet) a interních materiálů společnosti Bosch Diesel Jihlava. V celém průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka uchazeče příkladná, pracoval velmi iniciativně a samostatně, postup při zpracovávání bakalářské práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Plně prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály a využít doporučení vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená bakalářská práce je systematicky a logicky zpracována. Připomínky: 1. Různé symboly v textu a v seznamu symbolů (L29,39) 2. Záměna pojmů tolerance a mezních úchylek - tolerance je nezáporné číslo (L21,25) 3. L28 - "...mezi hospodárností a produktivitou...". Co je kritériem optimalizace? 4. V kapitole 3 je proveden popis současného stavu i když v názvu je zhodnocení. 5. L35 Tab5.1 Náklady na obrobení kusu - jde zřejmě o náklady na nástroj připadající na jeden kus.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29740