KOUTNÝ, O. Balisticky odolné betony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Petr

Dizertační práce studenta Ing. Ondřeje Koutného se zabývá návrhem, vývojem a balistickými zkouškami UHPC materiálů se zvýšenou odolností vůči balistickému namáhání. Návrh receptury pro přípravu vzorků ultra-vysokohodnotného cementového kompozitu byl vypracován na základně pečlivě provedené literární rešerše s uplatněním modifikovaného Anders-Andreassenova modelu, modelu založeného na maximalizaci zaplnění prostoru částicemi kameniva a modelu, kdy pojivo spojitě vyplňuje prostor mezi zrny kameniva. Vedle stanovení materiálových vlastností byla za použití DoP (Depth of Penetration) testu stanovena balistická odolnost připravených kompozitů. Společně s navrženými materiály byly testu podrobeny i komerčně dostupné materiály na bázi HPC a UHPC a modelové materiály. Disertační práce má vyváženou klasickou strukturu. Její rešeršní část je velmi zdařilým souhrnem aktuálního stavu řešené problematiky a rovněž její výsledky jsou přehledně presentovány a diskutovány s ohledem na aktuální literaturu v oboru. Kladně lze hodnotit také to, že část těchto výsledků byla publikována v zahraničních časopisech a sbornících vědeckých konferencí. Protože je disertační práce Ing. O. Koutného z odborného hlediska kvalitním způsobem zpracována a splňuje vytčené cíle, doporučuji jako školitel, aby byla přijata k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bílek,, Vlastimil

a) Aktuálnost tématu disertační práce Disertační práce se týká problematiky ultra-vysokohodnotných betonů a problematiky jejich porušení při balistickém namáhání. Obě témata jsou v současnosti velice aktuální a tudíž lze i práci považovat za vysoce aktuální. b) Splnění cílů práce Cíle práce jsou uvedeny v Zadání disertační práce. Všechny čtyři uvedené cíle byly bezezbytku splněny, ba překročeny. c) Postup řešení disertační práce Práce začíná teoretickou částí, ve které jsou uvedeny a rozebrány poznatky z oboru balistického namáhání, ultra-vysokohodnotného betonu s důrazem na zaplnění prostoru partikulárními systémy a dále je uveden přehled preparativních a zkušebních metod. Následuje experimentální část. V ní jsou zásady z teoretické části aplikovány na konkrétní materiály. Toto je provedeno velmi důsledně a podrobně. Následuje optimalizace pojivového systému – opět pečlivě provedena jak po stránce chemické, tak po stránce zaplnění prostoru. Jsou diskutovány tři základní modely návrhu receptury a je navrženo několik kompozitů, které byly následně zkoušeny jak běžnými zkouškami, tak zkouškami pro určení jejich balistické odolnosti. Balistická odolnost je široce a detailně diskutována v další části práce a také v závěru, který obšírně sumarizuje výsledky celé práce. Celá práce je vypracována na vysoké úrovni s využitím nejaktuálnější literatury a nejnovějších poznatků z daných oborů. Přináší řadu nových poznatků – osobně velmi oceňuji hlavně části týkající se zaplnění prostoru partikulárními systémy, které jsou v práci dovedeny skutečně do špičkové úrovně. Podobně ojedinělé jsou výsledky reologických měření a jejich interpretace. Konečně vlastní cíl práce – balistická odolnost – je diskutována na nejvyšší úrovni a bez problému snese srovnání se světovou literaturou, jako ostatně i již zmíněné části práce. d) Význam práce pro rozvoj vědního oboru a pro praxi Vyvinuté a aplikované postupy návrhu UHPC jsou teoreticky důkladně podloženým návodem pro návrh těchto kompozitů. Mají význam jak pro další vědecké bádání, tak i pro praxi. Podobně poznatky z balistiky posunují vědecké poznání, ale mohou najít v podstatě okamžité uplatnění v praxi. Z tohoto pohledu má práce velký význam jak pro vědu tak pro praxi. e) Formální úprava a jazyková úroveň práce Po stránce formální je práce velmi dobře zpracovaná, všechny obrázky jsou názorné, úprava odpovídá vědecké práci. Snad sloh by mohl být méně formální a použití cizích termínů omezeno jen na ty případy, kdy neexistuje český ekvivalent. Disertační práce jednoznačně prokazuje schopnost a připravenost studenta k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a k samostatné teoretické činnosti a má vynikající úroveň. Student prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje, ba překračuje, požadavky kladené na disertační práce v daném oboru. Doporučuji, aby ing. Ondřeji Koutnému byl po úspěšné obhajobě udělen titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 124204