MIKULA, M. Využití LED diodového osvětlení pro osvětlení cyklostezek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klapka, Milan

Autor se v práci zkoumá možnost realizace osvětlení cyklostezek prostřednictvím LED diod. Součástí práce je také vlastní návrh konstrukčního řešení lampy. V úvodních statích práce jsou přehledně zpracovány možnosti využití LED osvětlení a popsány vybrané osvětlovací moduly. Autor dále předkládá metodiku postupu řešení. Těžištěm práce je výběr vhodných osvětlovacích modulů a konstrukční řešení svítidla. Zde autor pracuje s doporučenou intenzitou osvětlení dle normy a přihlíží taktéž k co nejmenšímu rozptylu světla do okolí. Navržené varianty lampy jsou podrobeny počítačové simulaci a ekonomickému rozboru, na jejichž základě autor vybírá konstruovanou lampu. Zde bych vytkl, že autor v práci neuvádí technické parametry LED modulů, pouze se omezuje na odkaz na manuál. Vhodnější by však bylo uvést tyto údaje jako přílohu práce. Dále by mohlo být zajímavé zahrnout do ekonomického rozboru také spotřebu porovnávaných variant. Samotné konstrukční řešení obsahuje tvarové zpracování svítidla s ohledem na vhodné chlazení vybraného osvětlovacího modulu a ochranu před povětrnostními vlivy. Dále je navržen také výběr vhodného sloupu lampy. Z formálního hlediska považuji práci za zdařilou. Práce je napsána velmi čtivě a obsah je vyvážený. Grafickému zpracování vytýkám obrázek 1.10, který je velmi nekvalitní. Některé tabulky jsou prezentovány formou obrázků, což taktéž nepovažuji za šťastné řešení. Nepřispívá to čitelnosti (např. obr. 5.2) a také má každá tabulka jiný vzhled a použité písmo. Z estetického hlediska by proto bylo lepší zpracovat je v tabulkovém editoru a ujednotit vzhled. Dále bych doporučil u programu DIALux doplnit citaci. Uvedené výhrady však nijak výrazně nesnižují hodnotu bakalářské práce. Dodanou konstrukční dokumentaci považuji za zcela dostatečnou, pouze bych vytkl typ použitých čar, kdy je obtížné rozlišit tenké a tlusté čáry. Na závěr nezbývá než konstatovat, že autor zcela splnil cíle bakalářské práce a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29738