VARGA, T. 3D zobrazovací jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Burian, František

Bakalář Tomáš Varga již od první semestrání práce pracoval velmi samostatně. Konzultace probíhaly věcnou a konstruktivní formou, na kterých konzultoval zejména budoucí směr vývoje projektu. Svým zaujetím pro dané téma a svými schopnostmi, které prokázal v předchozích projektech předmětu Robotiky, mě utvrdil v názoru, že dané zadání, které je velmi složité a klade vysoké nároky na studentův čas, zvládne. Ke konci řešení se na jeho zařízení vyskytl problém, dle mého názoru s elektromagnetickou kompatibilitou při přenosu dat mezi řídícím mikrokontrolerem a vlastní deskou displeje. Student se i tento problém sanžil řešit samostatně, za mnou přišel konzultovat až když si opravdu nevěděl rady. Problém s EMC je však velmi specifický a nalezení jeho příčiny vyžaduje velké množství času. Vzhledem k termínu, kdy byl problém odhalen tudíž nebylo v možnostech studenta problém opravit. Zbytek systému se však zdá být plně funkční. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Žalud, Luděk

Cílem práce bylo realizovat 3D zobrazovací jednotku s maticí LED. Zadání diplomové práce považuji za poměrně náročné a obsahově odpovídající studovanému oboru. Samotná práce obsahuje 48 stran, následuje 15 stran příloh. Text je rozdělen do šesti kapitol, jejichž strukturu považuji za přehlednou, samotné jádro práce představují kapitoly 3, 4 a 5 a představují 26 stran textu. Stylistická a grafická úroveň práce je dobrá, odkazy na zdroje jsou v pořádku, jazykovou správnost nehodnotím. Pro splnění zadaného úkolu musel student nastudovat jak partie z oblasti hardwarového návrhu a mikroprocesorové techniky, tak programování. Navrženou koncepci zobrazení 3D objektu pomocí rotující matice LED považuji za dobrou, stejně tak samotný hardwarový i programový návrh řešení. Studentovi se bohužel nepodařilo zařízení oživit ke spolehlivému provozu. Hotový 3D zobrazovač mi však byl studentem podrobně předveden a mohu konstatovat, že množství odvedené práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Domnívám se, že i přes uvedený nedostatek při oživování student prokázal inženýrské schopnosti a práci proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 52605