KOLLÁR, P. Možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Po odborné a grafické stránce je diplomová práce zpracována velmi hezky na vysoké profesionální úrovni nad rámec zadání. V rešeršní části vyčerpávajícím způsobem popisuje jednotlivé způsoby a možnosti provedení elektrického propojení, výhody a nevýhody jednotlivých druhů těchto propojení jsou uvedeny přehledně v tab. 2 (list 69). V praktické části DP je řešena úprava vstřikovací formy pro zadaný díl automobilového zámku ve smyslu využití možností realizace elektrického propojení vkládaných pinů (konektorů) prostřednictvím elektricky vodivého plastu. V návaznosti na toto řešení je navržena úprava (doplnění) jednokomponentního vstřikovacího lisu pro tříkomponentní vstřikování pomocí přídavné vstřikovací jednotky včetně vypracování detailního technologického postupu výroby. Poznámky k textové části DP : List 26, obr.21. Pro popis úpravy vytlačovací hlavy extrudéru pro oplášťování kabelů byl nevhodně použit obr.21. V originálu odkazované publikace [9] obrázek představuje centrálně obtékanou vytlačovací hlavu pro technologii vyfukování. List 76, tab.3. Hodnota uzavírací síly stroje (USS) by měla být vyjádřena v kN a nikoliv v tunách (zde uvedených 100 tun odpovídá přibližně hodnotě 1000 kN).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37984