KŘÍŽOVSKÁ, E. Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

Stanovisko školitele k disertační práci: Studentka se v rámci doktorského studia od roku 2011 svědomitě připravovala na zpracování dizertační práce. Při studiu musela překonat i jisté problémy, které provázely její studium a byly vynuceny změnou školitele. Z předložené dizertační práce je zjevné, že studentka založila své zkoumání na výsledcích mimořádně rozsáhlého ekonomického experimentu, při kterém hodnotila chování celého lokálního trhu a obchodních závodů na něm působících v reálných, měnících se podmínkách po dobu 12 let. Pro některá vyhodnocení zpracovávala hospodářské výsledky až za dobu 17 let. V tomto období sledovaný trh, ve vazbě na změny vnějších podmínek, prošel všemi fázemi hospodářského cyklu, tedy obdobím expanze až po vrchol s následnou recesí a depresí ústící v krizi až po následné oživení a růst. Ke zkoumání obchodních závodů přistupuje novým a v odborné literatuře dosud nepublikovaným způsobem a využívá současných poznatků z oblasti teorie systémů. Na obchodní závody nahlíží jako na složité soustavy tvořící podstatné prvky makrosoustavy, kterou je pro ni sledovaný lokální trh. Z hlediska potřeb výzkumu vytváří na těchto dílčích soustavách i na makrosoustavě potřebné systémy podstatných veličin. Vhodně využívá systémových atributů. Při realizaci ekonomického experimentu též vhodně využívá metody a postupy vytvořené především pro oblast realizace technických experimentů. Při popisu a hodnocení chování sledovaných závodů posuzuje zejména charakteristiky, které jsou považovány za určující pro stanovení hodnoty závodů. Prostřednictvím komparace obchodních strategií stavebních závodů poukazuje na jednotlivé problémy, se kterými se tyto potýkají. Z výsledků tohoto zkoumání pak dovozuje nové poznatky potřebné pro oceňování daného typu závodů dobře použitelné jak v oblasti teorie oceňování, tak i ve znalecké praxi a v oblasti pedagogické. Závěrečné stanovisko školitele: Podle mého názoru jako školitele, předložená dizertační práce odpovídá požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle § 47, odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Předloženou dizertační práci Ing. et Ing. Elišky Křížovské proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chodasová, Zuzana

Doktorandka v predkladanej práci preukazala vysokú erudovanost´ v skúmanej aktuálnej popisovanej problematike. Nové poznatky doktorandky o správaní sa daných podnikatelských subjektoch na lokálnom trhu, spolu s poznatkami o efektívnosti ich obchodných strategií, o zásadách navrhnutých pri uplatnení metódy DCF entity, a ostatné doporučenia popisované záverom práce hodnoverne svedčia o prínose doktoranda. Získané poznatky v dizertační práci o správaní sa celého lokálneho trhu, na ktorom posobia počas celého strednodobého hospodárského cyklu vybrané podnikatelské subjekty v meniacich sa podmienkach sú významnym prínosom, tak pre pedagogickú oblast´, ako aj znaleckú činnost´ a celkovú oblasti súdného inžinierstva.

Navrhovaná známka

Otázky

Hromádka, Vít

Doktorandka prokázala velmi dobrou orientaci v řešeném problému, při řešení dokázala správně identifikovat výzkumné problémy a odpovidajícím způsobem a metodicky korektně využít dostupné informace a postupy k úspěšnému dokončení disertační práce a splnění cílů v ní definovaných. Disertační práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 103207