IMRIŠOVÁ, I. Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

Stanovisko školitele k disertační práci: Studentka se v rámci doktorského studia od roku 2011 svědomitě připravovala na zpracování dizertační práce za relativně složitých podmínek, kdy těžiště získávání informací a zkušeností bylo ve Spolkové republice Německo. Při studiu musela překonat i jisté problémy, které opakovaně provázely její studium a byly vynuceny změnami školitelů. Z předložené dizertační práce je zjevné, že studentka při sepisování své práce prostudovala značný objem zahraniční literatury včetně velké počtu zahraničních právních předpisů. Cíle dizertační práce studentka dle názoru školitele splnila, při své práci aplikovala srovnávací analýzu s využitím zásad systémového přístupu a komplexně analyzovala podmínky pro práci znalců a odhadců nemovitostí ve Spolkové republice Německo na úrovni, která dosud nebyla pro tuto oblast použita. S využitím svých znalostí německého jazyka smysluplně absolvovala zahraniční stáže na odborném pracovišti v celkové délce sedmi týdnů a ve své práci objasnila pojmy používané při oceňování v obou zemích, objasnila rozdílnosti v přístupu k oceňování nemovitostí s důrazem na aplikaci oceňovacích metod v rozdílném právním prostředí, objasnila rozdílnosti právního pohledu na majetek a zmapovala právní předpisy ovlivňující znaleckou činnost ve Spolkové republice Německo. Pro velký rozsah řešené problematiky a s ohledem obtížnost vymezování značného množství odborných pojmů vycházejících z překladu zahraničních zdrojů neměla studentka možnost v některých částech postoupit hlouběji do řešených problémů. Svojí prací přesto novým přístupem ukázala cestu pro další bádání v této oblasti, přičemž přiblížila nezvykle velký rozsah celé problematiky. Závěrečné stanovisko školitele: Podle mého názoru jako školitele, předložená dizertační práce odpovídá požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle § 47, odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Předloženou dizertační práci Ing. Ivany Imrišové proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Korytárová, Jana

Disertační práce Ing. Ivany Imrišové na téma "Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice" dokládá předloženým zpracováním odpovědný a tvůrčí přístup disertantky k jejímu řešení a to vč. rešerše relevantních zdrojů, které jsou do postupu práce aktivně zapojeny. Disertační práce splňuje požadavky kladené na úroveň disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v aktuálním znění. Po úspěšné obhajobě disertační práce doporučuji udělit Ing. Ivaně Imrišové akademický titul doktor, ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem.

Navrhovaná známka

Otázky

Hyánek,, Vladimír

Posuzovaná disertační práce se zabývá problematikou, která je, jak autorka sama dokládá, aktuální, v daném oboru významná, a přesto v praxi evidentně ne vždy uspokojivě řešena. Současně z textu nevyplývá, že by dané téma bylo problémem aktuálního typu, spíše text naznačuje jeho dlouhodobý charakter. Disertační práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 114250