ČERVENKA, D. Širokopásmové antény pro měření EMC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vídenka, Rostislav

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a zkonstruovat kompaktní měřicí anténu pro měření vyzářeného rušení při testech EMC. Student prostudoval dnes používané širokopásmové antény a navrhnul úpravy pro zmenšení rozměrů zvoleného typu antény. Všechny úpravy ověřoval v programu CST Microwave Studio, který se pro vypracování bakalářské práce musel naučit používat. Student pracoval pilně a v hojné míře využíval konzultace díky čemuž dospěl k návrhu logaritmicko-periodické antény modifikované ohybem, která díky svým malým rozměrům bude moci použivána při měřeních v budované částečně bezodrazové stíněné komoře na Ústavu radioelektroniky VUT v Brně. Práce je vypracována na velmi dobré úrovni, ale bohužel je třeba konstatovat, že zadání nebylo zcela zplněno, neboť anténa nebyla zkonstruována ani nebyly změřeny její parametry. I přes tento nedostatek navrhuji práci ocenit 70-ti body, tedy stupněm dobře.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Svačina, Jiří

Zadání práce je splněno jen z cca 50 % - zcela chybí požadovaná realizace antény a její měření. Student se zaměřil "pouze" na simulace potenciálně vhodných typů antén. Práce obsahuje celou řadu simulací různých modifikací širokopásmových měřicích antén, chybí zde však vysvětlení volby jednotlivých konstrukčních typů, kroky jejich návrhu, příp. vysvětlení a zdůvodnění jejich konstrukčních úprav směřujících ke zvětšení pracovního pásma antény. Úvodní části práce jsou téměř doslova zkopírovány z literatury, navíc bez její citace v textu. Formální úprava práce je dobrá, přestože to je spíše zásluha použitého simulačního softwaru. Brno 10. 6. 2008

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 14507