BRITANOVÁ, E. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Zpočátku obtížné hledání a definování konceptu byl vyváženo aktivním přístupem a cílevědomím dopracováním projektu. Celkové urbanistické a architektonické řešení je konvenční, s kultivovaným a profesionálním provedením objemu i fasád administrativní budovy. Naproti tomu objemové řešení obytného objektu (např. výškové navázání na sousední stávající objekt) a návrh východní fasády pravděpodobně nepostihuje ideální možnosti řešení. Celkové hodnocení vedoucího práce B80

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 aktivní,
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Práce prověřuje schopnost autorky řešit dispoziční a funkční vazby. Problematické je ovšem samotné urbanistické a estetické ztvárnění

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E Urbanistický koncept podléhá volné tvorbě návrhu dvou samostatných objektů rozdílných funkcí, administrativy a bytového ( studentského ) domu, na volné parcele. Nevzniká tak žádný plnohodnotný prostor, není zde patrná návaznost na okolní zástavbu, celkové zastavění a objemové řešení není příliš vhodné.
Architektonické řešení C Architektonické řešení bohužel navazuje na zmíněnou nesourodost zástavby a vzhledově tuto skutečnost jen podporuje.
Provozní řešení D Provozní řešení je celkem přehledné a srozumitelné. Méně vhodný se zdá systém podzemního parkování, při kterém nedochází k možnému lepšímu využití prostoru. Názor autora k možnosti ještě jednoho podzemního patra je neekonomické. Řešení parteru postrádá lehkost a velkorysost. Dispoziční řešení bytového domu je bez nápadu.
Technicko konstrukční řešení B Systém železobetonového skeletu s kombinací stěnového je použit adekvátně, jak pro budovu knihovny, tak pro bytový dům. Místy tento systém není jednoznačný. Předložené konstrukční detaily odpovídají znalostem studenta daného ročníku.
Formální úroveň B Grafická úroveň je dobrá, vizualizace objektů v zákresu do fotografie jsou zdařilé.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 52697