MIKULKA, Z. Generátory náhodných čísel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Student pracoval zcela samostatně, konzultací nevyužíval. I přes určité odchýlení studenta od předpokládaného směru práce, považuji zadání za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 34/50
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Navrhovaná známka
C
Body
71

Posudek oponenta

Schimmel, Jiří

První dvě kapitoly bakalářské práce popisují algoritmy generátorů pseudonáhodných čísel a metody jejich testování. Jedná se pouze o výtah informací z literatury uvedené v seznamu literatury, z textu není patrné, že by student v této části vnesl do problematiky vlastní invenci. Jádro práce proto spočívá v kap. 3, která se zabývá vlastním testováním a prezentuje získané výsledky. Student neimplementoval žádný z algoritmů generování pseudonáhodných čísel ani žádnou z metod jejich testování, ale využil testovací baterii NIST. Z tohoto hlediska si dle mého názoru zasloužily výsledky testů širší diskuzi, seřazení algortimů podle výsledků testů a zobrazení pomocí grafu. V zadání je ale specifikováno, že student měl vybrané algoritmy testování generátorů pseudonáhodných čísel aplikovat, což neučinil, a místo toho použil volně dostupné aplikace. Z formálního hlediska je práce zpracována velmi dobře, lze ji vytknout ojedinělé překlepy a scházející čárky ve větách či za některými rovnicemi, psaní bakalářské práce v 1. osobě množného čísla mi připadá nezvyklé. V textu je sice citována literatura, místy ale nedostatečně, např. u vět typu "lze dokázat..." (např. str. 21) je nutné buďto uvést důkaz takového tvrzení či odkaz na literaturu, kde je tento důkaz podán.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20 V zadání je specifikováno, že student měl vybrané algoritmy testování generátorů pseudonáhodných čísel aplikovat, což neučinil, a místo toho použil volně dostupné aplikace.
Odborná úroveň práce A 50/50 První dvě kapitoly bakalářské práce popisují algoritmy generátorů pseudonáhodných čísel a metody jejich testování. Jedná se pouze o výtah informací z literatury uvedené v seznamu literatury, z textu není patrné, že by student v této části vnesl do problematiky vlastní invenci. Jádro práce proto spočívá v kap. 3, která se zabývá vlastním testováním a prezentuje získané výsledky.
Formální zpracování práce B 8/10 Z formálního hlediska je práce zpracována velmi dobře, lze ji vytknout ojedinělé překlepy a scházející čárky ve větách či za některými rovnicemi, psaní bakalářské práce v 1. osobě množného čísla mi připadá nezvyklé. V textu je sice citována literatura, místy ale nedostatečně, např. u vět typu "lze dokázat..." (např. str. 21) je nutné buďto uvést důkaz takového tvrzení či odkaz na literaturu, kde je tento důkaz podán.
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20 Student neimplementoval žádný z algoritmů generování pseudonáhodných čísel ani žádnou z metod jejich testování, ale využil testovací baterii NIST. Z tohoto hlediska si dle mého názoru zasloužily výsledky testů širší diskuzi, seřazení algortimů podle výsledků testů a zobrazení pomocí grafu.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 14377