KOSTOV, J. Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošík, Tomáš

Diplomant na řešení práce aktivně pracoval a využíval konzultací. Práce splňuje zadání, některé kapitoly by bylo možné dále rozvést. Naopak některé části jsou rozepsány až zbytečně příliš rozsáhle což znepřehledňuje dílo. Členění práce je dobré, avšak jednotlivé kapitoly jsou nevyvážené a mnohdy na sebe nenavazují. Student se dále v některých částech vyjadřuje nepřesně. Bakalářská práce obsahuje následující konkrétní chyby či nedostatky. Části abstraktu a klíčová slova v anglickém jazyce jsou chybně přeložena. V jaderných elektrárnách se využívá jaderných, nikoliv chemických reakcí. Stávající zdroje podílející se na regulaci nejsou zdaleka uvedeny všechny. Přes zmíněné nedostatky a výhrady práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázka pro diplomanta: Jaké další zdroje elektrické energie se podílejí na sekundární a terciární regulaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Geschwinder, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá řízením elektrizační soustavy (ES) z hlediska stability chodu a udržení elektrických parametrů. Dále je orientována na možnosti jednotlivých zdrojů elektrické energie v dodávce výkonu a na prostředky dodávající nebo spotřebovávající tzv. jalový výkon a dána do souvislosti s připojováním nových zdrojů do ES. Uvádí možnosti regulace výkonu ve výrobnách. Jako příklad řízení toku výkonu se autor nejvíce zabývá hromadným dálkovým ovládáním. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Připomínky k práci: Mohly být zmíněny regulační rozsahy tepelných a jaderných elektráren. Seznam symbolů a zkratek není řazen abecedně. Zkratky je třeba vysvětlit při prvním zmínění v textu. str. 20: sítě 10 kV a 6 kV jsou spíše průmyslové než distribuční Autor uvádí, že el. energie se nedá skladovat a na str. 44 uvádí příklady akumulace el. energie v elektrizační soustavě. str. 22: při kolísání frekvence sítě se indukční motor nezničí str. 27: název obr. str. 28: lépe …dvou ES… než …2 ES… str. 29 jednotky u čísel v závorkách, není to obvyklé str. 31: distribuční transformátory mají odbočky 2x2,5 % z Un str. 37: bylo by vhodné poznamenat, že dodaná energie se nezmění pro ohřev vody, i když se mění odebíraný výkon str. 44: nízký tarif není z důvodu levnější výroby elektrické energie v elektrárnách, při nižší výrobě než jmenovité je provoz elektrárny neekonomický str. 46: vztah v textu U2/XS; synchronní kompenzátor je v síti z důvodu dodávky jalového výkonu, dnes v naší ES neběží snad ani jeden

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce A 45/50
Formální zpracování práce B 8/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 30595