KAMENSKÝ, P. Návrh a porovnání otopných soustav s různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Katolický, Jaroslav

Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí inženýrské činnosti, zpracovával diplomovou práci se zájmem, samostatně a splnil podmínky zadání diplomové práce. Předložena diplomová práce obsahuje všechny náležitosti předepsané zadáním, a proto ji doporučují k obhajobě před komisí pro státní zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Elcner, Jakub

Diplomová práce se zabývá ekonomickým zhodnocením vytápění konkrétního objektu za použití různých zdrojů tepla. Těmito zdroji jsou kondenzační kotel, tepelné čerpadlo a solární kolektory doplněné kondenzačním kotlem. Pro porovnání byl použit třípatrový řadový rodinný dům, nacházející se v Brně. Součástí práce je výpočet tepelných ztrát, výpočet energie potřebné pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění, návrh otopných těles, výběr jednotlivých zdrojů tepla a finanční zhodnocení jejich pořizovacích a provozních nákladů. V závěru dochází k porovnání celkových nákladů na jednotlivá řešení a stanovení nejvýhodnějšího z nich. Práce je psána přehledně a její logické uspořádání a grafická a stylistická úprava jsou na vysoké úrovni. Během srovnání byla použita jedna otopná soustava s teplotním spádem 55/45 °C pro všechna zvolená řešení. Tímto krokem došlo k vzájemnému znevýhodnění jednotlivých řešení a utrpěla tak využitelnost závěrečného finančního srovnání v praxi. Na tento nedostatek však sám autor v závěru práce upozorňuje. Z hlediska rozsahu řešení práce postrádá úvodní rešerši, která by čtenáře uvedla do problematiky zdrojů vytápění a podala mu určitý informační základ o srovnávaných variantách. Závěr se mi zdá, vzhledem k faktu, že se jedná o diplomovou práci, příliš stručný, avšak shrnuje podstatná zjištění. I přes výše zmíněné nedostatky je práce provedena na dobré úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28110