KORNIAK, D. Potenciál vodní energetiky v ČR - návrh malé vodní elektrárny - [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním. Autor na základě získaných poznatků z oblasti využití vodní energie provedl konkrétní návrh MVE. Samotný návrh je proveden velmi podrobně a svědčí o dobých odborných znalostech autora. Připomínky mám pouze k výpočtům týkajících se vyvedení výkonu z generátoru, kde se autor dopustil několika nepřesností. Práci hodnotím stupněm "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Pan Korniak se zabýval návrhem malé vodní elektrárny. Spnění všech požadavků v zadání splnil. U seznamu symbolů postrádám jednotky. V první části je shrnut potenciál využití vodní energie u nás. Dále se autor zabývá rozdělením vodních motorů a teroreticky odvozuje rovnice pro výpočet jejich výkonů. Dle mého názoru se zbytečně podrobně věnuje návrhu spirál Reiffenstenova a Kvjatkovského typu, když tyto přivaděče nebude používat. Od strany 36 se autor zabývá návrhem mikrozdroje. Postrádám cenu turbíny (str. 38) na straně 40 nevím, kde autor spočítal nebo určil proud I = 11,4 A v (4.2). Tuto hodnotu proudu jsem i přes rozličné výpočty nikdy nedostal. Pak neodpovída výsledek Qsíť v (4.2) a (4.3). Není mi zřejmý důvod, proč autor navrhuje kompenzaci u mikrozdroje. Dále zaměňuje pojmy jako průřez a průměr. Vztah (4.5) pro výpočet minimální osové vzdálenosti je v literatuře uveden D2-D1, ne autorových D2+D1. Výtku mám k návrhu vyvedení výkonu z generátoru. Autor zaměňuje AYKY a CYKY, dále navrhuje výstup 3x2,5 mm2 (místo min. 4x2,5mm2, jak sám potom píše v závěru). Při výpočtu ekonomiky stále neznám cenu turbínu (autor načrtl cenu 870.000 Kč, ale novou cenu nenabídl) z tohoto důvodu mně připadá nereálná celková cena 381.000 Kč za celou elektrárnu. Práci hodnotím ve skrze jako velmi dobrou. Student projevil velkou znalost v této problematice, jen ji sráží poměrně velké množství nevynucených chyb (překlepy, nesouhlasná čísla ve výpočtech, citace). Práci přesto hodnotím za A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 30567