VALOVÝ, P. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Přemysl Valový ve své práci rozvíjí koncept práce s historickou stopou původních městských hradeb, které předurčily tvar parcely i charakter okolní zástavby. Hradby jako bariéra v autorově pojetí nerezignují na svou neprostupnost prvoplánovým průlomem či branou, ale při zachování neporušené optické kompaktnosti v maximální možné míře vycházejí vztříc pěšímu pohybu meziříčských. Pravidelný diagonální rastr, v parteru doplněný akcenty obchodních pasáží, vodních prvků a zeleně, vytváří jedinečný městský interiér, atraktivní množtstvím navrhovaných funkci i intimním měřítkem, umožňujícím osobní sebeidentifikaci návštěvníků. Funkce bydlení, umístěná převážně ve 2 np vykazuje potřebnou míru soukromí a ve vazbě na poloprivátní zeleň nabízí atraktivní komfort srovnatelný s vyhledávanou individuální obytnou výstavbou. Autor po bouřlivém vývoji své práce dokázal ve finále nabídnout subtilní, ale silné řešení, které výrazným způsobem přispívá do diskuze o charakteru zástavby v dané lokalitě. Práci hodnotím jako velice zdařilou a s radostí doporučují k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A soustavný, s vysokým pracovním nasazením a množstvím dílčích variant ověřených řadou pracovních modelů.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Bakalářská práce podle mého názoru představuje jednoduché, vtipné a přitom působivé řešení zadaného úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Řešení vychází z originálního a zajímavého odkazu na historii města. Využívá zcela danou plochu, má svoji logiku a je životaschopné.
Architektonické řešení A Jednoduchým a elegantním způsobem zde vzniká soudobé „městečko“, které respektuje své okolí měřítkem, členitostí i použitým materiálem.
Provozní řešení A Je navržen vtipně a bezkolizně. Vedlejším produktem diagonálních průchodů bude řada prostorů s ostrými úhly, které budou obtížně využitelné.
Technicko konstrukční řešení A Navržená konstrukce bez problémů naplňuje záměr autora.
Formální úroveň A Navržená konstrukce bez problémů naplňuje záměr autora.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 52782