POPEK, J. Porovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Topolánek, David

Zadáním této práce bylo provést teoretické i praktické porovnání přístrojového transformátoru proudu s proudovým senzorem pracujícím na principu Rogowského cívky. V práci jsou velmi podrobně popsány oba proudové převodníky, jejichž teoretické předpoklady jsou ověřeny reálným laboratorním měřením s využitím primárního testeru. Bakalářská práce splňuje zadání ve všech jeho bodech a její obsah velmi dobře uceluje teoretickou i praktickou problematiku využití těchto převodníků. Student pracoval samostatně a na konzultace chodil připraven a včas. Formální a grafické zpracování je na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky na technický text.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Bok, Jaromír

Student Jiří Popek ve své práci porovnává přístrojové transformátory proudu a proudové senzory co se týče jejich provozních vlastností a zejména přesnosti v indikovaných hodnotách proudů. V souladu se zadáním nejprve oba typy indikátorů detailně popisuje, vyzdvihuje jejich pozitivní a negativní vlastnosti, načež vybraný typ přístrojového transformátoru proudu a vybraný typ proudového senzoru podrobuje laboratornímu měření a ověřuje tak nabyté teoretické poznatky. Formální zpracování bakalářské práce je na vysoké úrovni, bakalářská práce splňuje veškeré požadavky kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Splnění požadavků zadání A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 30580