PÍSAŘOVIC, A. Výpočet charakteristických veličin při zemním spojení v síti vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce Antonína Písařovice je zaměřena na problematiku poruch v sítích, konkrétně na zemní spojení. Praktickým úkolem studenta bylo navrhnout kompenzační tlumivku pro zadanou síť. V první části práce se student poměrně obsáhle věnuje poruchovým stavů v elektrizační soustavě. Na konci první části je proveden rozbor problematiky zemního spojení. Tento rozbor mohl být rozpracován podrobněji. Druhá část práce se zabývá návrhem kompenzační tlumivky pro zadanou část sítě. Nejprve jsou uvedeny informace o struktuře zadané části sítě, pak o měrných odvozených parametrech daných typů vedení (odpor, podélná reaktance a příčná reaktance), následně je proveden výpočet celkové kapacity sítě a v závěru je dle této celkové kapacity navržena kompenzační tlumivka. Připomínky ke zpracování práce: - str. 10 - v seznamu zkratek je XL vysvětleno chybně jako "indukce cívky", - str. 11 a str. 27 - chybně se zde uvádí, že u vykompenzované sítě neteče místem poruchy žádný proud, - str. 15, obr. 3.1 d) - v popisku má být "dvoufázový zemní zkrat" - str. 24 i jinde - pro netočivou složku napětí a proudu je použit termín "nulová složka", který není nikde definován - měl by tedy být použit termín "netočivá složka", který definuje norma - str. 27, 3.odstavec - zhášecí tlumivky se dimenzují kromě dvouhodinového a trvalého chodu také na 8hodinový provoz - str. 34 - 36, Tab. 5.8 - 5.14 - parametr Xc je vypočten chybně - str. 37, Tab. 5.15 - celková kapacita vedení je určena chybně - str. 38 - Dle vypočtené velikosti tlumivky je navržena nejbližší vyšší vyráběná hodnota výkonu. V běžné praxi se však ještě zohledňuje kriterium předpokládaného rozvoje sítě, tedy volí se tlumivka s výkonem min. o 20-30% vyšším. Tato skutečnost není v práci nijak okomentována ani zmíněna. - kapitola 5 - v některých částech chybí příklady dílčích výpočtů. Celkové hodnocení: Práce působí nevyváženě v teoretické a praktické části, kdy druhá uvedená měla být zpracována podrobněji. Výsledný výpočet celkové kapacity sítě je zatížen zřejmě numerickou chybou a následně provedený návrh kompenzační tlumivky neodpovídá zadané síti. Student během zpracování práce byl poměrně aktivní a docházel na konzultace. Přes to výsledek práce není příliš kvalitní, pravděpodobně i proto, že okruh použité literatury je poměrně úzký. Pro zachování objektivity je třeba také konstatovat, že původní myšlenku návrhu zhášecí tlumivky pro distribuční síť 22 kV nebylo možné relizovat, jelikož se nepodařilo zajistit potřebná data k reálné distribuční síti. Z toho důvodu byla použita data pouze k části sítě, která byla k dispozici z pracovištěm dříve realizovaného experimentu. Následkem výše uvedených skutečností dostal student praktickou část zadání poměrně pozdě (20.4.2010). S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Orságová, Jaroslava

Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem sítě 22 kV s ohledem na poměry při zemním spojení a dimenzování zhášecí tlumivky. V první teoretické části jsou velmi obecně popsány jednotlivé druhy zkratů a přepětí souhrnně jako poruchové stavy a následně je uvedena i teorie zemního spojení. Opět velmi stručně bez bližšího pohledu na následné řešení této poruchy nebo nároků, které klade na technické řešení sítě. Praktickou částí je výpočet parametrů zadané sítě a návrh zhášecí tlumivky pro tuto síť. K práci mám následující připomínky: 1. V seznamu veličin je uvedena veličina označená XL jako indukce cívky. 2. Úvod práce je poměrně nesouvislý a nedává představu o tom, co se bude v práci řešit. 3. Autor se v textu neodkazuje na obrázky a tabulky, není tedy jasné proč jsou zde uvedeny. 4. Jednotky v tabulce 5.7 jsou chybně a není známo odkud pocházejí hodnoty v této tabulce uvedené. 5. Totéž platí o hodnotách ve všech tabulkách v kapitole 5, nikde se neuvádí žádný příklad výpočtu. 6. Výpočet celkové kapacity sítě a následně i proudu zhášecí cívkou nejsou správně - vypočtených 110 A rozhodně neodpovídá celkovému rozsahu sítě, což je cca 85 km venkovního vedení s nepatrným podílem (1 km) vedení kabelového. Na základě uvedených připomínek nemohu práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 30578