LIŠKOVÁ, P. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Poslušná, Iva

Slovní hodnocení práce: Práce byla poznamenána zkušeností ze zahraniční stáže, kontinuální prací s úvodními analýzami, hledáním dopadů volených řešení do dispozice, formy i konstrukce. Ale také typicky ženským empatickým přístupem a trochou romantiky. Velice usilovná cesta s několika patovými momenty (trpělivě překonanými) dospěla ke svému cíli, kde však již scházely síly a snad i časová tíseň se projevily ve výsledku. Konečný efekt návrhu je do jisté míry oslaben málo propracovanou vizualizací, která spíše supluje model než skutečný objekt. Otázky a náměty k obhajobě: - vysvětlení provozu parkovacího zakladače - materiálové řešení fasády, možnost stínění

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Pavlína Lišková přistupovala k práci na projektu velice svědomitě a zodpovědně. Od počátku analýz lokality naplňovala svoji představu odpovědi na zadání.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Jura, Pavel

Práce je provedena v dostačujícím rozsahu a minimální přijatelné formě. Pro návrh hodnocení je rozhodující koncepční přístup autora a objektivní přínos návrhu v daném území.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Navrhovaná stavba vyplňuje parcelu ve stopě uliční čáry, ve dvorní části ponechává veřejný vstupní prostor, společný pro pěší i vozidla, přístupný z boční ulice. Toto urbanistické řešení je možné, přínos a klady tohoto řešení však zřejmé nejsou.
Architektonické řešení D Koncept stavby je založen - dle průvodní zprávy autorky - na anatomii mlže "unio crassus". Z ustrojení tohoto mlže autorka přejímá 3 vstupy a geometrii lastury. Takto převzaté vnější znaky považuji za zcela formální a scestné. Anatomie mlže odpovídá prostředí řeky. Stejnou logikou musí koncept stavby odpovídat prostředí města, nekopírovat mlže. Stejně tak mlž nikdy nebude kopírovat stavbu. Mlž zůstane mlžem, stavba stavbou. Při návrhu a stavbě domu lze úspěšně využívat přírodní principy, avšak je zbytečné a scestné jen formálně kopírovat přírodní formy.
Provozní řešení C Provozní řešení logicky umísťuje veřejné provozy do úrovně přízemí a spodních podlaží, bytovou funkci do vyšších podlaží. Dispoziční řešení jednotlivých provozů však nepřináší žádnou hodnotu - je to pouze utilitární řešení dlouhých zalomených chodeb či vstupní pasáže, která přímo ústí do parkovacího zakladače.
Technicko konstrukční řešení B Základní osnova nosných konstrukcí je racionální, při použití navrhovaného ocelového skeletu jsou však některé vzdálenosti podpor diskutabilní.
Formální úroveň C Formální úroveň je nižší, avšak přijatelná ve stupni bakalářského projektu. Grafické vyjádření půdorysů je dostatečné, výkresy fasád a perspektiv jsou příliš schematické.
Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 31662