ŠKAPOVÁ, V. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Poslušná, Iva

Slovní hodnocení práce: Konečná podoba návrhu se formovala po jednotlivých racionálních krocích, trpělivému hledání a samostudiu možných řešení. Vývoj konceptu se vyznačoval přímo viditelným přenosem myšlenky na papír. Citlivé vnímání atmosféry místa a inspirace blízkostí vodního živlu se promítalo slibně od počátku ve velice přesvědčivých skicách, škoda že zpracování vizualizací v CADu zamýšlený efekt potlačuje. Otázky a náměty k obhajobě: - vysvětlení provozního režimu knihovny - materiálové řešení fasády, možnost stínění

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Veronika Škapová přistupovala k práci svědomitě, pracovitě a velice skromně. Racionálně využívala úvodních analýz a trpělivě hledala cestu naplnění své vcelku rychle nalezené představy o konečné podobě návrhu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Jura, Pavel

Provedená bakalářská práce dokladuje znalosti a schopnosti autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Navržený objekt vyplňuje stavební parcelu ve stopě uliční čáry, ponechává volný dvůr, přístupný dvojicí průchodů z obou ulic. Stavba reaguje na nárožní polohu svou výškou. V této obecné rovině (popisu) lze urbanistický koncept hodnotit jako zdařilý, byť konvenční bez přidané hodnoty.
Architektonické řešení C Architektonické řešení podporuje urbanistický koncept, a to jak v kladných tak i záporných aspektech. Zaoblení nároží lze považovat za legitimní reakci vůči uličnímu prostoru, opakování tohoto motivu zejména v ustupujících podlažích je více formální, než účelné. Zvýšení hmoty v nároží stavby lze opět považovat za možnou a správnou reakci na uliční prostor, míra této reakce však je však diskutabilní. Šance na vytvoření štíhlé nárožní dominanty s promyšlenou proporcí je promarněna umístění velké hmoty nad třetinu půdorysu. Koncept fasády, zejména uliční, lze hodnotit jako zdařilý, použitím jednoduchých prostředků v podobě posuvných okenic je dosaženo výrazného a již ověřeného efektu
Provozní řešení B Provozní řešení logicky rozděluje funkce vertikálně vzhledem k veřejnému prostoru. Připomínku je třeba uplatnit k řešení komunikací v bytové části - zasklená chodba podél fasády je pouze utilitární, neekonomické řešení, stejně tak obchozí jádro ve vyšších podlažích.
Technicko konstrukční řešení A Technicko konstrukční řešení je navrženo s přehledem, bez zásadních pochyb.
Formální úroveň B Formální úroveň splňuje požadavky na průměrnou bakalářskou práci.
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 31664