TYPLTOVÁ, H. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Poslušná, Iva

Studentka zvolila velice originální formu zakončení nároží: v negaci L s úhlopříčkou rohového obdélníku. Hledání počtu os, výšek jednotlivých hmot ve vztahu k jejich funkční náplni a v dopadu té které volby na vytváření prostorů vlastních domu či poskytnutých i městu-vlastnímu místu bylo dlouhou cestou plnou slepých ramen, polovičatých odpovědí a v neposlední řadě komplikovaných projevů v možném konstrukčním provedení. Přesto výsledkem je požadovaný městský dům, nabízející jak život místu samotnému v úrovni parteru i ve svém nitru, tak i samotným obyvatelům (výhled na řeku, město). Práce vykazuje ve svém výsledku velice poctivě zpracovaný koncept a snahu o patřičné využití daného potenciálu. Otázky a náměty k obhajobě: - způsob zásobování jednotlivých provozních celků - materiálové řešení fasády, možnost stínění

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Hana Typltová pracovala s velkým zájmem a zaujetím. Samostatně se snažila hledat řešení, houževnatě a dostatečně trpělivě. Její výkon byl po celou dobu práce na projektu stejné intenzity. Průběžně předkládané výsledky se oproti prezentovanému výslednému návrhu zdály velice skromné.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Jura, Pavel

Práce je zpracována v dostatečném rozsahu i detailu, má přesvědčivou formální úroveň. Pro úroveň hodnocení bylo rozhodující objemové a dispoziční řešení stavby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka navrhuje výrazný urbanistický koncept. Konveční způsob zástavby s vnitřním dvorem je při zvoleném funkčním využití převrácen "naruby" a vytváří veřejné prostory orientované do nábřeží. Původní urbanistickou chybu v podobě proluky na sousední parcele v ulici Malá Dlážka tak povyšuje na možná pravidla nové zástavby v území. Nedefinovaný prostor křižovatky a náhonu určuje výrazným vertikálním štítem.
Architektonické řešení B Architektonické provedení podporuje rozdělení na tři křídla s výrazným převýšením střední hmoty. Toto logické převýšení, které se pozitivně uplatňuje úzkým štítem - čelem v perspektivě z nároží ulic, však při pohledu východním z ulice Malá Dlážka vytváří obrovskou hmotu, nepřiměřenou nízké zástavbě. Lze tedy jen položit otázku, zda převýšení hmoty, pozitivní pro prostor nároží ulic, je nutné a vhodné po celé délce středního křídla. Zvolené řešení fasád v kombinaci bílé omítky a tmavých rámů předsazených loggií je přiměřené účelu i místu stavby.
Provozní řešení C Autorka zvolila poměrně komplikované funkční využití - návrh dvou víceúčelových společenských sálů a tří učeben k nadstavbovému vzdělávání je přinejmenším diskutabilní, zřejmě mimo poptávku i možnosti města. Základní dispoziční řešení je přehledné, v některých částech však nepřináší žádnou prostorovou kvalitu (např. dlouhá chodba do přednáškového sálu č. 08) nebo degraduje výrazný objemový koncept (např. utilitární schodiště v čele fasády do veřejného prostoru).
Technicko konstrukční řešení A Základní nosná konstrukce skeletu je navržena racionálně, v detailním výkresu fasády je problematické řešení výztuže konzoly loggií pouze vložením nerezové výztuže a skladba podlahy (dřevěné vlysy na mirelonu).
Formální úroveň B Odpovídá stupni bakalářského projektu
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 31666