JIRÁK, D. Elektronové svařování součásti ze slitiny Al [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jakoubek, Jaroslav

Popisovaná problematika je jeden z největších kvalitativních problémů firmy Valeo v Humpolci. Velice kladně hodnotím, jakým způsobem pan Jirák přistoupil k řešení zadání. V průběhu sběru dat a informací (rozhovory s technology a pracovníky výroby) projevil velmi dobré komunikativní schopnosti. Dokázal konstruktivně vést dvouhodinový workshop, kterého se zůčastnilo kolem osmi pracovíků Valea a získané informace odpovídajícím způsobem zpracovat. Návrhy, které vzešly z konzultací pana Jiráka s pracovníky FSI bereme jako velmi přínosné a zvážíme je při dalším postupu. Formální zpracování bakalářské práce také hodnotím velmi kladně, veškeré informace jsou přehledně zpracovány, grafická stránka je odpovídající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37869