HOLEŠOVSKÝ, J. Výzkum využití technologie rozšířené reality při práci konstruktérů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k řešení diplomové práce velmi zodpovědně a dosaženými výsledky prokázal svoji schopnost úspěšně řešit aktuální inženýrské úlohy v oblasti digitalizace průmyslových procesů s důrazem na práci konstruktéra.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klimant, Philipp

Navrhovaná známka
B

Schumann, Marco

Navrhovaná známka
B

Hirsch, Andreas

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 113332