PLÁNĚK, J. Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Gescheidtová, Eva

Bakalář Jiří Pláněk ve své diplomové práci řešil problematiku potlačení šumu a zvýšení kontrastu v obrazech snímaných technikou magnetické rezonance. Při řešení zadaného úkolu se seznámil se základy nukleární magnetické rezonance a zejména pak s vlnkovou transformací, kterou při zpracování obrazů využil. Porovnáním různých typů filtrace a vhodnosti jednotlivých vlnek nalezl a ověřil optimální metodu pro odstraňování nežádoucího šumu a zvýšení kontrastu ve snímcích čelistního kloubu. Zadání projektu lze považovat za splněné, a to na kvalitní úrovni. Student se zadanému úkolu věnoval samostatně a systematicky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Bakalář Jiří Pláněk ve své diplomové práci řešil problematiku potlačení šumu a zvýšení kontrastu v obrazech snímaných technikou magnetické rezonance. Při řešení zadaného úkolu se seznámil základny nukleární magnetické rezonance a zejména pak s vlnkovou transformací, kterou při zpracování obrazů využil. Porovnáním různých typů filtrace a vhodnosti jednotlivých vlnek nalezl a ověřil optimální metodu pro odstraňování nežádoucího šumu a zvýšení kontrastu ve snímcích čelistního kloubu. Zadání projektu lze považovat za splněné, a to na kvalitní úrovni. Student se zadanému úkolu věnoval samostatně a systematicky.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Diplomová magisterská práce je psána přehledně, používá správnou odbornou terminologii, má velmi dobrou grafickou i jazykovou úpravu. Obsahuje velmi málo překlepů a nepřesností. Jako příklad lze uvést: mateční nebo mateřská vlnka, dvojí značení diskrétních veličin y(n) a yn (kap. 2.3.1) apod. Je řešena aktuální problematika zvýrazňování MR obrazů čelistního kloubu. Pro potlačení aditivního šumu předzesilovače a další části analogové cesty MR tomografu je využita vlnková transformace s ortogonálními a biortogonálními mateřskými vlnkami. Dále pro potlačení nepříznivého vlivu spinové hustoty jsou zpracovány obrazce z relaxačním časy 20 ms a 90 ms. Autor splnil zadání a dosáhl velmi dobrých výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 14336