PODPLESKÁ, J. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Racionálně, přehledně a jednoduše navržený dům, který by si zasloužil ještě trochu hledání a přemýšlení, především fasáda do ulice Poláškova.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka pracovala průběžně, reagovala na připomínky vedoucího práce, k řešení problémů přistupovala aktivně.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Havelka, Pavel

Navržený dům nějak neohromí ani neurazí. Výraz vychází jako většina brněnské tvorby z funkcionalismu a dál architekturu neposouvá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Objekt je zasazen do řešeného území jako jednoduchá hmota ze tří propojených kvádrů. Výšková úroveň objektu je odpovídající danému místu. K projektu nebyl doložen model, který by lépe prezentoval hmotové řešení vůči okolní zástavbě, zejména do ulice Poláškovy.
Architektonické řešení D Dům je navržen jednoduše bez zbytečných extravagancí. Objektu by prospělo větší oživení s ohledem na velikost objektu (nejen barevnými výplněmi zábradlí francouzských oken).
Provozní řešení D Celková koncepce funkčních ploch je navržena srozumitelně s logickými vazbami. Je škoda přiskřípnutí obchodní pasáže schodištěm a nerespektování nivelety ulice Poláškovy, kdy vstupy do komerčních prostor jsou jen z části ulice. Dispozice bytů jsou navrženy „chodbovitě“ s panelákovými minikoupelnami ve srovnání s velikostí bytů. Je zde i špatná návaznost funkčních ploch v bytech, kdy procházím traktem ložnic, než dojdu do hlavní obytné prostory. Velmi sporná je společná terasa pro více bytů (hledisko bezpečí a intimity).
Technicko konstrukční řešení B Dům je navržen jednoduše a bez komplikovaných konstrukčních detailů. Úroveň zpracování odpovídá stupni tohoto projektu.
Formální úroveň C Projekt je prezentován přehledně, účelně a střízlivě, tak jak působí i samotný dům. Kvituji dnes již ojedinělé ruční zákresy, bohužel ne příliš architektonické.
Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 52726