SOLDÁNOVÁ, M. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Pro hodnocení bakalářské práce autorky je zásadní její systematický a aktivní přístup ke zpracování. Studentka v průběhu práce provedla řadu koncepčních variant i jednotlivých řešení, vždy po zralé úvaze a analýze zadání. V průběhu semestru autorka zpracovala několik konceptů zástavby, které prověřovala i pracovními modely. Výsledné urbanistické a objemové řešení je invenční, logicky provozně odděluje jednotlivé funkce a správně definuje jejich umístění vzhledem k potenciální hlukové zátěži či oslunění. Celkové formální zpracování je na vysoké úrovni a dokladuje svědomitý přístup autorky. Celkové hodnocení vedoucího práce A90

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 aktivní, systematický, cílevědomý
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Práce prověřuje schopnost autorky řešit dispoziční a funkční vazby v městském prostoru. Urbanistické řešení je ovšem rozpačité.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Navrhovaný koncept tří rovnocenných hmot reaguje na měřítko okolní stávající zástavby. Seřezání hmoty objektu na západní straně reaguje na již trochu rozbitou a neurčitou uliční čáru ulice Poláškovy, ovšem seřezané fasády ostatních objektů, navzájem ještě pootočených, působí formálně a chaoticky (nejasně). Pozitivní je vytvoření jakéhosi náměstíčka - piazzy obklopeného obchodním parterem.
Architektonické řešení A Navrhované funkční uspořádání s obchodním parterem, bydlením a administrativou je adekvátní modernímu polyfunkčnímu městskému prostoru.
Provozní řešení B Dispoziční a provozní řešení celého objektu je komplikováno diskutabilní podmínkou v zadání, které požaduje dodržení 81 stávajících parkovacích stání.
Technicko konstrukční řešení A Zvolené konstrukční řešení je vhodné a odpovídá dispozičnímu a funkčnímu řešení.
Formální úroveň A Celková grafická podoba projektu je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 52706