HYNKOVÁ, T. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Zpočátku komplikovaný a nekoncepční přístup autorky k návrhu byl vyvážen cílevědomou prací v průběhu semestru, výsledný projekt tak studentka dopracovalo do velmi dobrého výsledku. Urbanistické a objemové řešení tří hmot na společném komerčním parteru je legitimní, s racionálním dispozičním řešením, v některých detailech však až příliš utilitárním (např. shodné řešení komerčních ploch směrem do centra města i k dopravnímu obchvatu). K celkově velmi dobrému hodnocení přispívá zdařilé formální a grafické provedení práce. Celkové hodnocení vedoucího B/81

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 obvyklý přístup ke zpracování
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Práce prověřuje schopnost autorky řešit dispoziční a funkční vazby byť s menšími problémy. Problematické je ovšem samotné architektonické a funkční řešení fasád.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Celkový urbanistický koncept tří hmot na společném obchodním parteru je racionální. Nesmyslná je snaha natočit východní hmotu štítem do ulice Poláškovy, která jde proti možnosti dotvoření stávající rostlé uliční fronty.
Architektonické řešení C Zvolené funkční uspořádání s obchodním parterem a pasáží a třemi bytovými bloky je adekvátní modernímu městskému prostoru.
Provozní řešení C Dispoziční a provozní řešení celého objektu je komplikováno diskutabilní podmínkou v zadání, které požaduje dodržení 81 stávajících parkovacích stání.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení je vhodné a odpovídá dispozičnímu a funkčnímu řešení.
Formální úroveň B Celková grafická podoba projektu je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 52702