KUCHAŘ, K. Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fujdiak, Radek

Práce je logicky členěna do čtyř hlavních kapitol, kde rozsahově odpovídá standardní práci se svými 69 stranami. Poměr textu a grafiky je vyvážený. Z formálního hlediska je práce na nadprůměrné úrovni, kde obsahuje malé množství drobných chyb. Student byl proaktivní. Pravidelně docházel na schůzky, zasílal reporty a konzultoval svou práci i vyvstalé problémy. Práce obsahuje celkem nadstandardních 50 zdrojů, jedná se převážně o zdrojové odkazy na využitý SW, odborné/vědecké články a technickou dokumentaci. Výsledky byly realizovány, předvedeny a nasazeny, byly dodány komentované kódy a je tak možné využít realizované výstupy práce. Velmi pozitivně hodnotím účast na studentské soutěži EEICT a publikaci výsledků práce v rámci národního časopisu TRILOBIT. Zadání považuji za splněné.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Předložená diplomová práce je se svými 69 stranami včetně příloh dobře strukturovaná. V teoretické části autor podrobně rozebral řadu průmyslových protokolů, ze kterých vybral ModBus a DNP3. Dále autor provedl analýzu celkem osmi bezpečnostních hrozeb na vybrané protokoly. V praktické části autor realizoval komunikaci vybraných protokolů a bezpečnostních hrozeb. Dále autor realizoval detekční mechanizmy, do kterých implementoval a otestoval navržená protiopatření na vybrané bezpečnostní hrozby. Z formálního hlediska práce obsahuje jen drobné typografické a gramatické chyby. V literatuře je uveden nadprůměrný počet 50 zdrojů, kde jsou zastoupeny jak odborné práce, tak i webové portály zaměřené na použitý software. Na základě zadání a vypracované práce považuji všechny cíle za splněné a navrhuji hodnocení A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 125975