HOLASOVÁ, E. Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových komunikačních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fujdiak, Radek

Práce je logicky členěna do čtyř hlavních kapitol, kde rozsahově odpovídá standardní práci se svými 71 stranami. Poměr textu a grafiky je vyvážený, kde některé obrázky nejsou vektorové. Z formálního hlediska je práce na nadprůměrné úrovni, kde obsahuje minimální množství drobných chyb. Studentka byla proaktivní. Pravidelně docházela na schůzky, zasílala reporty a konzultovala svou práci i vyvstalé problémy. Práce obsahuje celkem nadstandardních 54 zdrojů, jedná se převážně o zdrojové odkazy na využitý SW, odborné/vědecké články a technickou dokumentaci. Výsledky byly realizovány, předvedeny a nasazeny, byly dodány komentované kódy a je tak možné využít realizované výstupy práce. Velmi pozitivně hodnotím účast na studentské soutěži EEICT a publikaci výsledků práce v rámci národního časopisu TRILOBIT. Zadání považuji za splněné.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Blažek, Petr

Předložená diplomová práce je se svými 71 stranami včetně příloh dobře strukturovaná. V teoretické části autorka podrobně rozebrala standard 802.11 z pohledu struktury a bezpečnosti. Dále provedla podrobnou analýzu zranitelností. V praktické části autorka simulovala zvolené zranitelnosti ve vytvořeném experimentálním prostředí. Dále navrhla a podrobně otestovala metody pro detekci zvolených zranitelnosti. Z formálního hlediska práce obsahuje jen drobné typografické a gramatické chyby. V literatuře je uveden nadprůměrný počet 54 zdrojů, které převážně odkazují na vědecké práce a webové portály zaměřené na problematiku. Na základě zadání a vypracované práce považuji všechny cíle za splněné a navrhuji hodnocení A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 125987