SEDLÁK, J. Antény na flexibilním substrátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, Tomáš

Tématem práce studenta bylo využít flexibilní substrát pro návrh anténních struktur v různých kmitočtových pásmech. Pokud není možné integrovat anténu na desce plošného spoje, bývá anténa umístěna mimo DPS a připojena koaxiálním vedením. Využití flexibilního materiálu mělo za cíl eliminovat použití koaxiálního kabelu. Danou problematiku student rozdělil na část zabývající se návrhem přechodu přenosových vedení mezi standardní DPS typu FR4 a flexibilním materiálem a na část zabývající se návrhem antén s tímto přechodem. Pracovní pásma antén byla volena pro komunikaci v pásmu GSM (900 a 1800 MHz), Wi-Fi (2,4 a 5 GHz) a NFC (13,56 MHz). Student během řešení tématu pravidelně komunikoval a diskutoval dosažené výsledky. Řešení práce se věnoval svědomitě, čemuž odpovídá i kvalitní úroveň odevzdané práce. V textu práce lze najít pouze několik typografických prohřešků a překlepů, anglicky psaný abstrakt by si zasloužil korekci. Zadání diplomové práce bylo zcela splněno a celkově hodnotím práci 92 body.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Puskely, Jan

Předkládaná diplomová práce pojednává o návrhu antén na flexibilním substrátu. Úvodní kapitola je věnována technologii FLEX-RIGID a jejím možnostem při návrhu RF struktur. Tato kapitola je zpracovaná dobře. Následující kapitola se zabývá analýzou přenosových vedení na flexibilním substrátu a jejich srovnáním. V případě analýzy impedančního přizpůsobení bych volil konstantní elektrickou délku místo fyzické délky, protože každé vedení má různé fázové zpoždění. Při srovnání přenosových vlastností jednotlivých vedení bych ocenil přepočet ztrát na jednotku délky. V další části jsou realizovány dva přechody mezi pevným a flexibilním substrátem u dvou zvolených přenosových vedení a je provedeno jejich srovnání. Navržené přechody předpokládají konektor na flexibilní části substrátu. Myslím si, ze konektor by měl být umístěn na pevném substrátu, kde se předpokládá další šíření signálu k zařízení/čipu. Zde bych viděl prostor pro přínosnou práci v návrhu přechodu ve vícevrstvých strukturách pro různé typy přenosových vedení. Dále je proveden návrh několika anténních struktur na flexibilním substrátu. V úvodu bych uvedl, jaké jsou vlastnosti použitého flexibilního substrátu pro připomenutí. V případě GSM antény mám pochyby, zda-li je vyzařovací digram na kmitočtu 1800 MHz na obr. 2.22 správný. Předpokládal bych podobný tvar jak na kmitočtu 900 MHz [ref. 5 v diplomové práci]. Momentálně to vypadá, že anténa vyzařuje všesměrově a ne jako monopól. V další části práce jsou antény doplněny o přechod z flexibilního na pevný substrát a samotné návrhy doladěny. Při optimalizaci přechodu napájecího vedení v kap. 3.1 bych zvolil referenční rovinu v místě umístění antény a optimalizoval pouze jeden přechod. Po připojení vyladěné antény k přechodu by celkový návrh měl být doladěn. Myslím si opět, že konektor mel být umístěn na pevné části substrátu. Poslední kapitola se věnuje experimentálnímu ověření některých navržených antén. K této části práce nemám připomínek. Po formální a odborné stránce je práce na dobré úrovni. Myslím si, že odvedené práce by mělo být více. Doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 126135