MACURA, J. Termální kamera pro biologické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Michal

Student si zvolil téma, které se vzhledem ke svoji komplexnosti řadí mezi náročné. Celá problematika vyžadovala nastudovat řadu komplexních témat, které si student musel osvojit k úspěšnému zvládnutí a realizaci samotné kamery. Během řešení dovedl zařízení do plně funkčního podoby, kdy je zařízení s implementovanými korekčními algoritmy schopno vytvářet IR snímky. Student během tvorby diplomové práce aktivně konzultoval jak problémy týkající se hardwaru, tak části softwaru. Během řešení prokázal inženýrské schopnosti i samostatnost. Předně si cením, že v omezeném čase, který měl pro řešení k dispozici, dovedl celý systém dotáhnout do funkčního stavu. Poradil si s několika netriviálními problémy, které se během řešení vyskytly. Cílem bylo dokončit zařízení ve vymezeném čase tak, aby mohl předvést funkční kamerový systém, což se mu také podařilo. Zařízení ještě není ve finálním stavu, mezi možná vylepšení patří implementace přenosu obraz s maximálním možným počtem snímků za vteřinu. V současné aplikaci není vyžadována plná snímkovací rychlost, avšak pro jiné aplikace by mohla být užitečná. Je ovšem potřeba vyřešit problém vysoké potřebné přenosové rychlost dat do nadřazeného PC a implementovat příslušná komunikační rozhraní. Toto ale není třeba pro aktuálně uvažovanou aplikaci a ani to nebylo předmětem zadání práce. Samotnou diplomovou práci student vyhotovil v anglickém jazyce. Je jasně vidět, že je mu bližší technické řešení než teoretický popisy. V práci mi schází podrobnější teoretický popis principu měření senzoru a jeho hlavní výhody, a to možnost měření bez potřeby použití hlubokého chlazení senzoru. Tato přednost senzoru je vykoupena náročným algoritmem korekce vad obrazu (odstranění artefaktů). Student se v práci soustředil právě na řešení veškerých technických problémů a i toto řešení zevrubně popisuje. Práci hodnotím jako výrazně nadprůměrnou, dotaženou až ke komplexní realizaci a uděluji 98 bodů. Absence teoretických informací je stoprocentně vyvážena velmi kvalitním technickým řešením. Posudek vypracoval konzultant diplomové práce Ing. Martin Trtílek.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Král, Jan

Student Jáchym Macura se ve své diplomové práci zabýval návrhem firmwaru a softwaru pro zpracování signálu z termální kamery pro biologické aplikace a řízením celého systému kamery. Konkrétně navrhl ve VHDL několik IP jader pro programovatelnou logiku (PL) obvodů Zynq, která zejména zachycují signál z A/D převodníků a zpracovávají rychlé signály z kamery. Signál po zpracování v PL je pomocí DMA kopírován k dalšímu zpracování do procesoru (PS) obvodu Zynq. Pro účely komunikace mezi PL a PS student naprogramoval několik kernel modulů v jazyce C. Dále vytvořil několik tříd v jazyce C++ pro přístup k řízení systému kamery a zpracování signálu v aplikačním prostoru. Rozsah provedené práce rozhodně převyšuje nároky diplomové práce. Bohužel se však studentovi, dle mého názoru, nepovedlo odvedené množství práce dobře „prodat“ v textu práce. Text vlastní práce je psán anglicky, úroveň jazyka je dostatečná, místy se vyskytují gramatické chyby. Hlavní problém textu spatřuji v nedostatečných referencích na literaturu. Zejména v teoretickém úvodu je uvedena většina vztahů, rovnic a tvrzení bez řádného odvození či citací, platnost lze tedy jenom těžko ověřit. Hrubých citačních chyb se autor dopouští při přebírání obrázků (Fig. 2.2, Fig. 2.3 a Fig. 2.4) bez uvedení zdroje. Některé části textu jsou až příliš inspirovány necitovanými internetovými zdroji (např. odst. „Planck‘s law describes...“ v kap. 1.1.2). Obrázkům autor věnoval také relativně málo péče, většina blokových schémat jsou pouze print-screeny z návrhového prostředí Vivado včetně tabulky Tab. 3.8. V grafu na obrázku Fig. 3.24 absolutně chybí popis jednotlivých čar a jednotky os. Abstrakt a závěr jsou neúderné, jsou vlastně hlavně výčtem kapitol a jejich obsahu a neplní tak svoji funkci. Přes všechny výše uvedené výtky považuji práci za velmi dobrou. Student rozhodně prokázal inženýrské schopnosti. Navrhuji hodnocení známkou B a 89 body.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 126206