ŠIKLÓŠI, M. Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Za hlavní přínos této diplomové práce je možné považovat fakt, že student implementoval nástroje pro detekci anomálií, které jsou schopny předpovídat anomálie ze zpráv síťových zařízení a syslogů. Nástroje jsou založeny na technikách strojového učení, konkrétně pak modelech s učitelem, bez učitele a hlubokém učení. Student teoreticky a matematicky vysvětlil každý model. Navíc podrobně vysvětlil kód každého navrhovaného modelu. Celkem student implementoval 12 různých modelů strojového učení a porovnal jejich výkon, což je bezesporu možné považovat za kladnou stránku této práce. Na druhou stranu v práci chybí analýza efektivnosti jednotlivých modelů v případě změny vstupních parametrů, což by přineslo rozhodně zajímavé poznatky. V průběhu práce byl student obecně aktivní v rámci konzultací s konzultantem i školitelem. Hlavní body zadání práce byly splněny a práci proto doporučuji k obhajobě s hodnocením C / 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Fujdiak, Radek

Rozsah práce je standardní s rozsahem 84 stran a dělen do šesti hlavních kapitol. Poměr textové i grafické části je vyvážený. Z formálního hlediska práce obsahuje běžné chyby jako např. chyby v literatuře, překlepy a gramatické chyby, a to spíše v menším množství. Celkově práce obsahuje nadstandardních 70 citačních zdrojů, skládající se z technických, odborných i vědeckých pramenů. Z odborného hlediska mám jen drobnou výtku k menší diskuzi efektivnosti nástroje z pohledu reálné komunikace (větších rozsahu či menších rozsahů – a vlivu velikosti streamu na např. čas učení, úspěšnost a další). Chybí tedy kompletní diskuze nad vstupními i výstupními parametry. Zadání považuji za splněné.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 123641