MARCIN, M. Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Zadání diplomové práce bylo z významné části splněno. Student pracoval od počátku samostatně, průběžně a poměrně systematicky, dosažené výsledky průběžně konzultoval. Hlavním výstupem práce jsou dle zadání vytvořené laboratorní scénáře. Tyto scénáře měly být o něco rozsáhlejší a propracovanější, než jaký je stav, který student odevzdal. Rovněž v práci postrádám vzorové řešení obou úloh, které bylo taktéž požadováno, stejně tak jako česká verze laboratorních návodů, která není bohužel zcela kompletní. Student věnoval velké úsilí vytvářené aplikaci a u řady jejich funkcí se zdržel déle. Z toho důvodu pak měl o něco méně času na laboratorní scénáře, které danou aplikaci využívají. Vytvořená aplikace obsahuje celou řadu funkcí, které nebyly v zadání požadovány, avšak student o ně vytvářené řešení z vlastní iniciativy obohatil. Tyto funkce, jako např. různé jazykové mutace, možnost volby transportního protokolu a zjednodušená implementace podobná Wiresharku považuji za velmi užitečné a zdařilé. Vytvořené dílo lze s určitými výhradami použít k plánovanému účelu. Po formální stránce je práce na výborné úrovni. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci C/75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Dvořák, Jan

Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro realizaci simulačních scénářů emulující vlastnosti mechanizmů ARQ a režimů přenosu v paketových sítích. Práce je celkem na dobré úrovni a student z velké části splnil její zadání. V teoretické části práce bylo provedeno srovnání vlastností několika dostupných simulátorů jednotlivých mechanizmů ARQ, avšak postrádám zde i srovnání dostupných simulačních prostředí pro simulaci režimů přenosu v paketových sítích. Student dle zadání vytvořil desktopovou aplikaci sloužící pro realizaci všech simulačních scénářů. Jednotlivé simulační scénáře (kap. 8 a kap. 9) by měly obsahovat odborný popis jednotlivých úkolů při tvorbě scénářů. Nicméně, z uvedených textů je zřejmé, že se jedná o samotné návody, které mají být uvedeny spíše v přílohách práce. Nevýhodou vytvořené aplikace je, že umí jen vizualizaci a export záznamu komunikace do ,,pcap“ souborů. Bylo by vhodné, kdyby vytvořená aplikace podporovala i tvorbu grafů. Což by bylo praktičtější z pohledu vypracování návodů a získání požadovaných grafů. Dále zde chybí informace o nástroji, ve kterém byla aplikace programována, jaká je její paměťová náročnost. Úlohy v kapitole 9 jsou velmi stručné, chybí zde podrobnější popis sítě. Není zde uvedeno, jak byla vybrána trasa sítí, proč byla zvolena taková síť, jak je vyjednán přenos dat a zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých režimů přenosu. Dále zde chybí popis jednotlivých prvků použitých v síti. Kapitola 9.1.3 obsahuje nejasnosti se zápisem jednotky množství dat v informatice. Je zde použit zápis 200 B a pak v další větě 2 kilobajty. Samotné návody laboratorních úloh jsou poměrně nepraktické a působí nepropracovaně. Chybí podrobnější popis funkcí programu, jeho instalace a vzorové obrázky výsledků (záznam komunikace nebo graf), kterých má být dosaženo. V úloze zabývající se komutacemi zcela chybí schéma sítě, která je v samotné práci uvedena. V jednom případě je část textu návodu psána ve slovenštině, což je v rozporu se zadáním, kdy návody měly být v češtině. Dále chybí odkazy na jednotlivé obrázky. Práci hodnotím D/65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 126033