KOČENDOVÁ, K. Automatické vyhlazení 3D modelů kraniální embryonální myší chrupavky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jakubíček, Roman

Studentka pracovala na tématu zadaném institutem CEITEC, jejímž úkolem bylo navrhnout, implementovat a porovnat metody pro vyhlazení povrchu 3D objektů získaných manuální segmentací se zaměřením na odstranění schodovitých artefaktů s respektováním tvaru a jasu původních objektů. K řešení své práce přistupovala aktivně a během semestru konzultovala dílčí výsledky či problematické situace. V této fázi bych očekával více samostatnosti a vlastní iniciativy, přičemž celková odbornost řešení byla limitována úrovní odborných znalostí studentky a programátorských dovedností. Po odborné stránce je práce na mírně podprůměrné úrovni. V rámci teoretického rozboru jsou zbytečně popisovány elementární principy, stejně tak i praktická část se opírá pouze o základní metody zpracování objemových dat. Zde bych očekával využití jiných sofistikovanějších přístupů, dále zahrnutí informací o segmentované struktuře (např. jas nebo tvarové deskriptory) či analýzu relevantních příznaků povrchu objektů určující např. stupeň vyhlazení. Tato výtka je sdílena i s hodnocením konzultanta Dr. Tomáše Zikmunda z institutu CEITEC, cituji „Studentka na tématu svědomitě pracovala v CT laboratoři CEITEC VUT. Od začátku participovala na komplexních segmentacích chrupavky v datech. Pod její činností vznikly 3D modely chrupavek, které následně začala vylepšovat v rámci své magisterské práce. Laboratoř kvůli této práci navštěvovala pravidelně. Využívala počítačového vybavení laboratoře kvůli výpočetní náročnosti a možnosti konzultovat možnosti Matlabu s kolegy v laboratoři. Práce ukazuje spíše základní výsledky aplikace elementárních přístupů. Z pohledu CEITECu práce nesplňuje zcela účely zadání, jelikož aplikované filtry nerespektují směr nerovností povrchu modelu, které byly hlavní motivací pro tuto práci. Přístup studentky při řešení práce ukázaly na nezkušenost s programováním v Matlabu a spíše základní znalosti metod obrazového zpracovaní.“ Z formálního hlediska je práce do dobré úrovni, stylizace i citace odpovídají standardu. Text je logicky členěný, smysluplný a jednotlivé části na sebe navazují. I přes zmíněnou nižší odbornou úroveň řešení práce, zadání považuji za zcela splněné a doporučuji k obhajobě s hodnocením C - 75 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Harabiš, Vratislav

Studentka se ve své práci zabývala metodami pro vyhlazení 3D modelů kraniální embrionální myší chrupavky. Předložená práce má rozsah 53 stran a je členěná do 9 kapitol včetně úvodu a závěru. V první části práce studentka popisuje anatomii a vývoj kraniofaciální chrupavky a dále popisuje segmentační metody a způsoby zpracování jednotlivých skenů a celých objemových dat. Zde se bohužel omezuje pouze na základní postupy, a tak zde postrádám větší hloubku dané problematiky. Rovněž je zde řada nepřesností a zavádějících informací. Studentka například chybně označuje body za pixely (např str. 39) a přitom je i z kontextu zřejmé, že se jedná o objemová data, tedy se jedná o voxely. V praktické části práce studentka implementovala metody pro vyhlazení založené na použití filtrů, dále pak algoritmus s využitím distanční mapy a algoritmus založeném na skeletonizaci. Jedná se o základní přístupy, které do jisté míry mohou daný objekt. Zde bych spíše očekával přístup, kdy budou objemová data převedená na 3D objekt a bude se aplikovat vhodná metoda pro vyhlazení jeho povrchu například pomocí proložení vhodných plátů apod. Navržené algoritmy jsou vysvětleny pomocí vývojových diagramů (např. obr. 5.13, 5.15, 6.4) , ale ty jsou v některým místech dosti nejasné. Podmíněné výrazy nejsou vhodně popsány. Podmínka dává výstup True/False, ale šipky jsou označeny +/- a v některých diagramech není zřejmé, co je konec procesu. Nicméně navržené algoritmy jsou otestovány a vyhodnoceny dosažené výsledky. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, jen místy působí nepřehledně například obr. 5.4 až 5.7 by bylo vhodné zobrazit v rámci jednoho obrázku. Jinde je zase myší čenich označován za „čumák“. Přes uvedené nedostatky konstatuji že zadání práce bylo splněno a navrhuji hodnocení 65/D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

eVSKP id 126839