VOSTŘEL, T. Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pivoňka, Petr

Posluchač Bc.Tomáš Vostřel prokázal při práci na diplomovém projektu vynikající úroveň svých inženýrských schopností a dovedností. Konzultace vyžadoval minimálně, týkaly se zejména struktury a formálních náležitostí při vypracování diplomové práce. Pracoval velmi samostatně a lze konstatovat, že prezentační i formální úroveň jeho práce má vysokou kvalitu. Výsledkem jeho práce je funkční originální použití inteligentní kamery pro rozpoznávání a určení umístění obrobků, vypracování, implementování a ověření programového vybavení pro strojové vidění s použitím PLC.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Blaha, Petr

Posuzovaná diplomová práce se zabývá použitím smart sensoru od firmy B&R (v části doby řešení diplomové práce se jednalo o prototyp) v jejich řídicím systému k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. Práce byla vypsána brněnskou pobočkou firmy B&R. Zadaní se dá ohodnotit jako středně obtížné po stránce teoretické i realizační. Vedle seznámení se s vlastním smart senzorem a s algoritmy pro zpracování obrazu se student musel naučit pracovat s programovacími a vizualizačními nástroji firmy B&R. Textová část diplomové práce je po úvodu logicky rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá strojovým viděním a jeho využitím v průmyslových aplikacích. Pro srovnání existujících zařízení se student omezil pouze na dvě, přestože jich existuje celá řada. Druhá kapitola nastiňuje koncepci řešení. Student správně vybral blob analýzu založenou na modelech, která je pro detekci obdélníků dostačující. Zabýval se kalibrací kamery, korekcí zkreslení daného perspektivou a detekcí kolize robotu a obrobků. Třetí kapitola popisuje realizaci programového vybavení. Volbu jazyka C a využití interních konvencí firmy B&R pro psaní kódu považuji za správné. Čtvrtá kapitola se věnuje vizualizaci v prostředí Mapp View firmy B&R, která umožňuje pracovat se se smart sensorem, nastavovat parametry zpracování obrazu a sledovat výsledky blob analýzy z prostředí webového prohlížeče. V doprovodných souborech je možné nalézt video, které ukazuje funkčnost vytvořených nástrojů v reálné průmyslové aplikaci. Rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práci lze považovat za moderní. Spadá do oblasti edge computing, které se v poslední době hodně rozvíjí. Je bezpochyby původní, student pracoval s prototypem, který nebyl dostupný na trhu. Z hlediska formálního práce obsahuje omezené množství gramatických chyb a překlepů. Na straně 20: Podobně jako tomu bylo dříve, lze zvýšit rychlost – chybí čárka Na straně 20: které jsou oproti modelu v jiné orientaci, nebo mají jinou velikost.– chybí čárka Bývá zvykem funkce nesázet funkce italicem, v práci se vyskytuje obojí. Strana 23: Výsledky analýzy obou snímků pak mohou BÝT sloučeny dohromady. – chybí slovo být Strana 25: na obrázcích 2.3 a 2.4 je vyznačen úhel alfa. Vzhledem k tomu, že se jedná o jiné úhly, bylo by je vhodné od sebe odlišit. Strana 27: nemění to ale výsledek; zda dochází K průniku intervalů. Chybí K. Strana 30: V době vzniku této práce NEBYLA k dispozici oficiální distribuce Smart Sensoru – místo není -> nebyla Strana 33: v textu píšete o VITemplateBlobDataType, v obrázku 3.4 je označena jako VITemplateBlobType Strana 39: projity -> projíty Strana 47: a umožńuje – n s čárkou Strana 47: Vlastní proces tvorbY vizualizace – bylo A V práci je celkem 21 literárních odkazů, všechny na anglicky psanou literaturu. Odkazy jsou seřazeny podle výskytu, práci s literaturou lze hodnotit jako velmi dobrou. Předložená diplomová práce splňuje všechny body zadání. Kladně hodnotím její grafickou i obsahovou stránku. Výsledek je přínosný a ve vybraných aplikacích prakticky použitelný. Při jejím vypracování student prokázal inženýrské schopnosti. Navrhuji hodnocení A – 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 125821