HUSÁK, M. Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaczmarczyk, Václav

V rámci práce se student zabýval realizací virtuálního dvojčete výrobní buňky pro testbed inteligentní továrny a jeho virtuálním zprovozněním. V rámci teoretické části práce autor popisuje základní pojmy a vkládá je do kontextu Industry 4.0. V další části práce pak následuje popis a zejména dvou klíčových softwarových systémů, a dále pak popis jednotlivých aspektů a úskalí implementace virtuálního modelu v tomto systému. Poslední část práce pak shrnuje popis řízení virtuálního modelu, a to jak s fyzickým PLC, tak i s PLC simulovaným. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Lze konstatovat, že student pochopil základní principy virtualizace a držel se jich během realizace. Práce je také do vysoké míry víceoborová. Po formální stránce hodnotím práci jako velmi kvalitní. Důležité výsledky vlastní práce jsou prezentovány jasně a přehledně. Student při práci využíval v hojné míře literaturu, a to jak při kompletaci teoretické části práce, tak i samozřejmě během praktické realizace. Student pracoval velmi samostatně, avšak vždy přistupoval velice vstřícně k novým nápadům a požadavkům na revize. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Pásek, Jan

Zadání diplomové práce ukládá studentovi Michalu Husákovi vytvoření virtuálního dvojčete, resp. obrazu některé z procesních buněk testbedu Průmyslu 4.0 nazvaného „Automatický Barman“. Zadání je upřesněno čtyřmi cíli, kterých se autor koncepčně držel. Náročnost zadání pokládám za nadprůměrnou po stránce odborné i časové, neboť se jedná o poměrně novou technologii nesoucí typické znaky softwarů nové generace, zejména intuitivnost a orientaci v kyberfyzickém prostoru. Navíc se řešení neobejde bez znalostí počítačových konstrukčních technologií, které náleží spíše do oboru strojního inženýrství. Tím se práce stává projektem multidisciplinárním, což je pro Průmysl 4.0 typické. Po úvodním seznámení čtenáře s některými hlavními principy Průmyslu 4.0 autor řeší první úkol, kterým je rešerše aplikací dvou SW nástrojů, které mohl pro řešení své práce použít. Jedná se o Tecnomatix Process Simulate a Mechatronics Concept Designer, obojí produkty firmy Siemens. Tuto část pojal diplomant tak, že více než na rešerši se zaměřil na vlastnosti a schopnosti obou doporučených nástrojů a vhodnosti jejich využití na virtualizaci Barmana. Pokládám tento přístup za dobrý, poněvadž v dalších kapitolách čtenář pochopí, že jak stroj Barman, tak i oba SW nástroje, které má k dispozici, trpí určitým stupněm nekonzistence a neúplnosti v důsledku úsporných kroků k jejich pořízení. Tím se dostal do situace, kdy musel oba nástroje různě kombinovat a doplňovat dalšími softwarovými moduly pro komunikace a transformace dat. Pro splnění svého úkolu si autor z testbedu Barman vybral procesní buňku „šejkr“, ve které se míchaný nápoj protřepává. Jako všechny ostatní buňky je funkce šejkru svázána s nosným stolem a manipulačním robotem. Modely těchto zařízení pro virtualizaci byly již zpracovány v programové platformě NX, a autor se rozhodl pro jejich začlenění do celkového modelu barmana použít k jejich virtualizaci systém Tecnomatix Process Simulate. Oproti tomu virtuální model vlastní procesní buňky šejkr vytváří v systému Mechatronics Concept Designer. Obě tyto části virtuálního modelu stroje tvoří jádro diplomové práce. Jde o posloupnosti mnoha parametrizací zohledňujících především definice kinematik pohyblivých částí stroje. Překonávání potíží, se kterými se student při vytváření těchto programů setkával, hodnotím velmi pozitivně. Na druhé straně, rozmanitost softwarových i hardwarových nástrojů použitých pro vytvoření virtuálního dvojčete, často vede ke ztrátě logického sledu pro čtenáře. Pomohly by grafické diagramy, které by názorně přiblížily cestu, kterou se student myšlenkově ubíral. Student prokázal svojí prací dobré inženýrské schopnosti, znalosti, intuitivnost chápání a pracovitost a v neposlední řadě průkopnickou odvahu. Odvedl práci v prostředí, které je svými možnostmi variantností a komplexností velice náročné. Je náročné i na popis zahrnující množství úkonů. Sem směřuje má připomínka, týkající se srozumitelnosti. Překlepy a drobné formální a stylistické nedostatky jsou v přiměřené míře a hodnotu diplomové práce zásadně nesnižují. Práce diplomanta je nepochybně jeho vlastním dílem. Pan Michal Husák pracoval s nejen s moduly platforem NX (Mechatronics Concept Designer) a Tecnomatix (Tecnomatix Process Simulate ), musel zvládnout programy CAD, komunikace OPC, programování PLC a také 3D tisk. Prokázal inženýrské schopnosti a zadání diplomové práce splnil v plném rozsahu. Navrhuji klasifikaci A / výborně, s 90 body.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 126919