MACHALA, M. Moderní metody regulace otopných soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je Moderní metody regulace otopných soustav. Text má 69 stran textu včetně příloh. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Je třeba podotknou, že student si dané téma zvolil až v tomto školním roce a neměl ho přidělené jako předběžné téma, tím měl na zpracování méně času. Student pracoval samostatně a zadání práce splnil ve všech bodech. Práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na problematiku regulace otopných soustav a regulace obecně. Student pro zadaný projekt rodinného domu zpracoval, výpočet tepelných ztrát navrhl správně otopnou soustavu. Pro takto navrženou soustavu navrhl dva způsoby její regulace. Poslední a hlavní část práce věnoval simulacím spotřeby tepla pro takto regulovanou soustavu. Bohužel student podcenil časovou náročnost prováděných simulací, takže není simulována celá topná sezóna, ale i přesto jsou výsledky zajímavé. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Weismanová, Júlia

Diplomová práca na tému „Moderní metody regulace otopných soustav“, ktorú vypracoval Bc. Martin Machala, poskytuje ucelený prehľad o základných princípoch a metódach v oblasti regulácie tepelného výkonu. Práca je prehľadne a logicky členená. V teoretickej časti sú uvedené pojmy z oblasti automatického riadenia a popísané spôsoby regulácie vykurovacích sústav. Praktická časť začína výpočtom tepelných strát nízkoenergetického rodinného domu a dimenzovaním vykurovacej sústavy s dvoma variantmi regulácie, tak ako je uvedené v zadaní. Študent pri výpočte vychádza zo staršej normy ČSN 06 0210, ktorá je v súčasnosti nahradená ČSN EN 12831. V prílohách je doložená výkresová dokumentácia domu s navrhnutou vykurovacou sústavou. Práca je obsahovo aj štylisticky na dobrej úrovni, s postačujúcou kvalitou obrázkov, až na grafické vyhodnotenie simulácií, ktoré mohlo byť spracované prehľadnejšie. Autor vychádzal z množstva literárnych prameňov, na ktoré sa v texte odvoláva. Diplomovú prácu odporúčam k obhajobe a hodnotím stupňom A (VÝBORNE).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37917