KORČÁK, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autor návrhu zvolil jasný a lapidární koncept tří vrstev - podlaží domu, které vzájemným posunutím definují kryté, nebo naopak exponované terasy s výhledem. Tento jasně čitelný koncept je proveden v nekompromisní formě, která - v duchu uvozujícího textu - jistě není šminkou na fasádách průměrnosti. V tomto ohledu je autor návrhu důsledný a cílevědomý, avšak zřejmě na úkor užitných hodnot stavby, například velikostí nečleněných oken. Obecnou otázkou zůstává, zda nekompromisním řešením lze doplnit strukturu města, která se právě vyvíjí vrstvením chyb, jejich oprav a kompromisů. Otázky a náměty k obhajobě: Popište technické (konstrukční) řešení konzoly do ul. malá Dlážka a řešení okenních otvorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování odpovídající bakalářskému projektu
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

1. Urbanistické řešení Urbanistické řešení směrováním hmoty upřednostňuje ulici Brabansko, potom ale v ulici Malá Dlážka dochází k napětí mezi starou a novou strukturou. Z práce není jasné usazení objektu ve vztahu ke stávajícímu domu, půdorysy a vizualizace se rozchází. Navržený objekt zcela nezapadá do okolí mezi stávající objekty. 2. Architektonické řešení Tři hmoty vzájemně posunuté je koncept vícekrát použitý, jeho použití v tomto případě je problematické. Velké okenní otvory působí reprezentativně a jsou kladem řešení. Fasády do dvora nejsou zpracovány. 3. Provozní řešení Suterén objektu je řešen naprosto neefektivně, plocha komunikací převyšuje plochu pro parkování. Použití výtahu pro automobily může přinést úsporu prostoru a větší volnost při návrhu, v tomto případě jeho umístění zcela postrádá logiku.Obchodní plochy nemají přístup do zázemí jinak než přes plochu prodejny. Vnitřní dvůr je využit pouze pro parkování a příjezd k výtahu. Dispozice jednotlivých bytů jsou nezvládnuté. 4. Technicko konstrukční řešení Navržená modulová osnova skeletu nevyhovuje dispozičnímu řešení ani v suterénu ani v bytech. Některé byty jsou odděleny pouze dvěmi příčkami a jádrem. Vyspádování terasy dovnitř stavby znamená složitější stavební řešení (jádra nejsou v dispozicích navržena), použití silikonové omítky na vnitřním líci konstrukcí je problematické. 5. Formální úroveň Grafické podání práce není dobré, většina výkresů je špatně čitelná, ze zasazení do fotografie je jedna vizualizace zpracována dobře, druhá nikoliv.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení E
Technicko konstrukční řešení D
Formální úroveň D
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 31616