SCHMID, V. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autor navrhuje zástavbu nároží radiální strukturou nosných konstrukcí na lapidárním eliptickém půdorysu. Obecná pozitiva tohoto konceptu jsou zřejmá - jednotlivé části se přirozeně orientují k osluněné a exponované straně nábřeží, radiální struktura může využita pro různé funkce a doplněna světlíky. Konkrétní provedení autorem však zřejmě nevyužívá zcela potenciál a možnosti konceptu - navrhované dispozice jsou strukturou limitovány (např. vstup do objektu), "mechanické" opakování typologie rezignuje na různou orientaci a okolí lineárního objektu. Formální provedení fasád je přínosné, diskutabilní je však vertikální, až mechanicky provedený charakter v kontextu nábřeží i okolních staveb. Otázky a náměty k obhajobě: Popište variabilitu bytů, je-li navrhovaným konceptem možná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování obvyklý
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

1. Urbanistické řešení Urbanistické řešení zástavbou parcely objektem tvaru čtvrtelipsy patří formou mezi měkká řešení, dodržení definovaného geometrického tvaru je přínosem. Dům je také jednoznačná bariéra mezi ulici a dvorem, který má šanci se stát relaxačním místem pro obyvatele domu. 2. Architektonické řešení Hmota domu je proříznuta velkými okenními otvory, které určují rytmus sekcí a parteru. Menší sekce a hra s ustoupením dávají velké hmotě měřítko. 3. Provozní řešení Suterén objektu je řešen relativně účelně, parkovací výtah šetří prostor místo rampy, otázkou je, zda vyhoví jediné únikové místo ze suterénu z požárního hlediska (i z hlediska délky úniků). Obchodní plochy v 1.np jsou spojeny schodišti i se 2.np, využití druhého patra pro obchod je problémové, využití pro administrativu bez připomínek. Koncept bytů jedné kategorie je napadnutelný z hlediska rozmanitosti velikostí bytů, jediná plošná a prostorová možnost je obhajitelná pouze tím, že je to optimální velikost bytu pro rodinu, ve kterém může standardní rodina dlouhodobě žít. Byty jsou bezesporu atraktivní jak mezonetovým řešením tak vnitřním atriem, naprosté selhání návrhu je ve vstupní části bytu - absence zádveří, odkládacích ploch, minimálního wc bez umyvadla, navíc přímo přístupného z obytného prostoru. Nevhodná je i skladba kuchyně - dřez hned vedle varné desky. 4. Technicko konstrukční řešení Navržený konstrukční systém odpovídá dispozicím objektu, technická jádra z bytů nejsou v 1. a 2. np dále řešena. Použití venkovní omítky tlusté 10 mm ve stavebním řezu považuji za omyl. 5. Formální úroveň Grafické podání je velmi dobré, práce je čitelná a srozumitelná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 31619