KOUŘIL, V. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Práce je založena na jednoduché horizontální dostavbě s vytvořením plasticky zajímavého nároží, které tvoří vrstvy do vnitřního atria s hlavním přístupovým schodištěm a výtahem k terase v 1. n.p. a pavlači ve 2. n.p. Urbanistické řešení vhodným způsobem v přiměřeném rozsahu řeší zadanou úlohu. Zástavbu proluky tvoří tři samostatné objekty. Dva jsou určeny v 2. a 3. n.p. bydlení a objekt při severní hraně pozemku je věnován adminstrativě. V 1. n.p. je umístěn parking, dva obchody a kavárna. Tyto tři bloky jsou spojeny terasou nad parkingem. Celková úroveň řešení je po stránce provozní i konstrukční kultivovaná a nevyvolávala by při projednávání ani při realizaci větších obtíží. Objekt je nepodsklepen za cenu umístění parkovišť v 1. n.p., což na druhé straně nepřináší potíže vyvolané stávajícím parovodem. Pozitivní rysy základní koncepce jsou zeslabeny nedotažeností vypracované dokumentace. Chybí řezy, které by objasňovaly vertikální vlastnosti řešení, popisy na detailu fasády a jsou i nesprávné údaje v měřítku (1:400 místo 1:200). Otázky k obhajobě: 1) Koncepce a vybavení kanceláří 2) Ochrana budovy před slunečním zářením 3) Konsttukce a složení obvodového pláště

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Němec, Josef

Bakalářská práce řeší úkol novostavby polyfunkčního městského domu při nábřeží řeky Bečvy v Přerově. Ürbanistické řešení respektuje drobnější měřítko okolní stávající zástavby. Využívá celou stavební parcelu a novostavbu modeluje ze tří částí, čímž dosahuje plastičnosti a přiměřenosti hmot nových vůči hmotám objektů stávajících. Architektonické řešení - vzájemně prolínající a provázané části objektu, dotvářené dále i častým zaoblením, tvoří zajímavou kompozici, avšak přináší současně provozně-dispoziční i realizační rizika. Provozní řešení - dělba odlišných provozů (bydlení, kanceláře, občanská vybavenost) je správná, ale z půdorysů lze vyčíst nadměrnost komunikačních ploch, rizika velkoplošného prochlazování vzájemně oddělených bloků novostavby, diskutabilní užití pavlačí při kancelářské části by bylo potřeba doložit dokumetanci nezbytnými řezy, které zde chybí. Konstrukční systém není v půdorysech nijak vyznačen ani naznačen. Není zde uvažováno podzemní podlaží, zřejmě z důvodu vysoké hladiny spodních vod. To znamená m.j. i ztrátu velké části cenných ploch v 1. n.p., věnovaných garážím. Formální úroveň - chybí zejména osvětlující 1-2 řezy, které by doložily prostorové záměry vnitřních vazeb uvedených tří částí. Dále je třeba zvýšit funkční čitelnost poisem u půdorysů, opravit nadpisy (půdorysy 1:400?, místo "řezů 1:200" jee vizualizace).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení C
Provozní řešení D
Technicko konstrukční řešení D
Formální úroveň E
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 31635