ČECH, M. Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Touš, Michal

Předkládaná práce pojednává o problematice modelování a simulace v oblasti procesního inženýrství se zaměřením na energetické systémy. Je členěna do osmi kapitol včetně závěru. Autor v nich popisuje zejména modely stěžejních aparátů a simulační přístupy. V šesté kapitole jsou tyto modely aplikovány na případových studiích. Zde je také uveden jeden z hlavních výstupů práce – návrh regresních funkcí pro výpočet parametrů páry. Předposlední kapitola obsahuje návrh uživatelského rozhraní pro případné využití modelů v systému W2E vyvíjeného na pracovišti ÚPEI. Práce je napsána s minimem chyb a překlepů. Oceňuji zejména autorovu schopnost nastudovat si podklady a pochopit rychle daný problém, dále dovednost práce v prostředí Maple, schopnost interpretovat výsledky a v neposlední řadě práci se zahraniční literaturou. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ferdan, Tomáš

Cílem předložené diplomové práce bylo sestavit výpočtové modely vybraných aparátů a jejich aplikace na případové studii a vytvoření manuálu k vyvíjenému softwaru zohledňující použití těchto modelů. Diplomová práce byla vypracována dle zadání a splňuje všechny dané cíle. V první části práce se autor stručně a přehledně zabývá obecnou problematikou energetického využití odpadů a biomasy. Další část je pak věnována simulačním metodám a samotným modelům jednotlivých aparátů. Dále jsou tyto modely aplikovány v simulačních výpočtech daných zařízení a výsledky přehledně a srozumitelně interpretovány do grafické podoby. V závěrečné části pak student vytvořil krátký návrh implementace modelů do programu W2E. Jednotlivé kapitoly jsou logicky a přehledně uspořádány a výsledky modelování jsou jednoznačně určeny. Dále autor prokázal velmi dobrou schopnost pracovat s podklady z literárních a elektronických zdrojů, zejména v anglickém jazyce. Závěrem lze říct, že předložená diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37929