ZGREBŇÁK, V. Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Bakalářská práce pana Zgrebňáka se zabývá přenosem maximálního výkonu z termočlánku do zátěže pomocí MPPT algoritmu. Cílem bylo prostudovat aplikaci těchto algoritmů a regulátorů pro termočlánky a vybrat a zrealizovat jedno praktické zapojení. Student k řešení přistoupil se zájmem. Nastudoval problematiku jak termočlánků, tak MPPT regulátorů od analogových po digitální. Stěžejní částí práce je pak návrh samotného MPPT regulátoru a implementaci algoritmů do mikropočítače arduino nano, které použil. Při návrhu DPS se pak pan Zgrebňák potýkal s problémy zejména ve formě parazitních indukčností cest, které působily nežádoucí zákmity a s hierarchií samotné DPS, jelikož v těchto aplikacích je rušení významným faktorem. Nicméně student v závěru práce diskutuje všechny nedostatky a navrhuje logické řešení pro budoucí optimalizaci. Práce je zpracována přehledně a logicky a je doplněna výrobní dokumentací pro realizaci DPS. Student se však dopustil několika prohřešků ve formálním zpracování, jako jsou některé názvy kapitol v anglickém jazyce a zkomolené výrazy převzaté z angličtiny. Některé pojmy nejsou úplně vysvětleny, což trochu kazí dojem, z jinak velice zdařilé práce. Práce se studentem byla bezproblémová, pan Zgrebňák pracoval individuálně a své kroky průběžně konzultoval. Přínos práce vidím v realizaci regulátoru s topologií SEPIC, použitelného s termočlánkem, který student navrhl od teoretických výpočtů po realizovaný prototyp, včetně doporučeních pro budoucí úpravy. Jeho práci považuji za první krok pro budoucí optimalizaci. Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že zadání bylo splněno ve všech bodech a navrhuji hodnotit práci stupněm: B 87 b.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Student v práci popsal základní Termoelektrický jev a zařízení jeho využívání. Dále student popsal problematiku MPPT regulátorů a porovnal několik způsobů nalezení maximálního výkonu, které se používají od analogového po digitální. V další části práce, je popsána napěťová regulace pro samotný návrh zařízení. Teoretický úvod do problematiky je na větší počet stran, kde studen i porovnává různé druhy spínaných měničů. V další části se student v práci zaměřil na samotný návrh MPPT regulátoru. Následně se student zaměřuje na samotný návrh a teoretické výpočty obvodu, kde dále pokračuje s reálným obvodem. Student následně uvádí úpravy zapojení, kvůli výslednému zvlnění a zákmity na výstupu. V práci nadále student uvádí účinnost celého systému a porovnává naměřené hodnoty při různých teplotách na termočlánku. Výsledná data při variabilní střídě a konstatní, student porovnává v grafické podobě, kde jsou vidět zásadní rozdíly efektivity. V konečné části práce student uvádí i možné úpravy, které by vedly ke zvýšení účinnosti celého systému. Celková práce je dobře strukturovaná. Student splnil zadání a vhodně používal literaturu. Práci doporučuji k obhajobě s bodovým ohodnocením 83 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 124061