CUDRÁK, M. Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Martin Cudrák se ve své práci zabýval dvojitěnapájenými asynchronními generátory, obecně označeny anglickou zkratkou DFIG (double-fed induction generator) pro přečerpávací vodní elektrárny (PVE). Práce je rešeršní, nebylo cílem práce modelovat celý systém vodní turbíny - generátoru. Ale měla za cíl přednést možnosti DFIG na území ČR pro novou nebo rekonstruovanou PVE. Práce je po formální a grafické stránce na výborné úrovni (kromě záhlaví posledních stran). Přestože je převážně rešeršní, nesnižuje to její kvalitu a bude využita jako podklad pro výuku na FEKT VUT. Zároveň může být i primárním zdrojem pro další práce s obdobným tématem. Za další klad práce považuji, že student pracoval s velkým množstvím zdrojů a tím pádem shrnul dosavadní mezinárodní zkušenosti s provozem DFIG na PVE. Pokud by práce byla doplněna i matematickým modelem generátoru ve spolupráci s vodní turbínou, byla by komplexním dílem. Nicméně rozsah práce by byl nad rámec bakalářské práce. Student pravidelně konzultoval nejen s vedoucím práce, ale také s kolegy z Ústavu Viktora Kaplana při FSI VUT. Práci hodnotím stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Paar, Martin

Bakalářská práce „Použití asynchronních generátorů dvojitě napájených pro přečerpávací vodní elektrárnu“ diplomanta Martina Cundráka je hlavně rešerší pro oblast dvojitě napájených asynchronních generátorů (DFIG) a jejich použití u přečerpávacích elektráren (PVE), dále se práce zaměřuje na stávající a možné budoucí na přečerpávací elektrárny v ČR i krátkou úvahou o možnosti použití těchto generátorů v případě renovace stávajících PVE. Bakalářskou prací lze rozdělit 3 základní bloky, v první části je popsán princip fungování DFIG, jejich výhod a nevýhod při použití, krátce se autor věnuje problematice synchronních generátorů s frekvenčním měničem, jako ekvivalentu, který použitelný do jmenovitého výkonu. Druhým blokem je kapitola 4, jenž je rešerší využití DFIG pro PVE ve světě. Poslední blok je zaměřen na přehled PVE v ČR a budoucí další možné výstavby PVE a krátký popis možnosti integrace těchto generátorů do stávajících PVE a doporučení pro budoucích PVE. V závěru práce je provedeno celkové zhodnocení. Práce na jednu stranu naplňuje všechny body zadání, ale druhou stranu by bylo vhodné ještě více rozšířit část zaměřenou použití DFIG u stávajících PVE. Přes graficky dobře provedenou práci, tak ji ubírá chyby v šabloně, jako chybný popis v záhlaví, jak samotného dokumentu, tak i kapitol 6 a 7. Mezi další nedokonalosti i časté dělení čísel a jednotek v případě přesahu na nový řádek. Bakalářská práce je logicky členěná a srozumitelná. I přes výše uvedené nedostatky, bakalářská práce splňuje všechny body zadání i grafické zpracovaní je na odpovídající úrovni, proto hodnotím 85 body.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 125710