SVĚTLÍK, M. Tepelný model vysokootáčkového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Marek

Úkolem studenta bylo vytvořit tepelný model pro vysokootáčkový asynchronní motor využívající metodu tepelných sítí. Jedná se o problematiku, která je v současné době velmi aktuální. Student musel nejprve nastudovat problematiku tepelných výpočtů a metodu tepelných sítí. Dále se věnoval analýze mechanických ztrát. Správné určení těchto ztrát ve vysokootáčkových strojích je pro výpočet správného oteplení zásadní, neboť jsou tyto ztráty ve vysokootáčkových strojích dominantní. Dále student na základě pokynů vedoucího vytvořil tepelnou síť pro analyzovaný vysokootáčkový motor. Pro tuto síť je v práci poměrně přehledně uveden popis výpočtů jednotlivých tepelných odporů sítě. Oceňuji studentovu velkou trpělivost a pečlivost při popisu těchto odporů a také při kreslení příslušných obrázků, které mají velmi dobrou úroveň. Na základě dané tepelné sítě byl následně vytvořen tepelný model v programu MATLAB. Pomocí tohoto modelu byl proveden výpočet konkrétního asynchronního motoru, který je v současné době ve stádiu návrhu (tento návrh není součástí bakalářské práce). Vypočtené teploty jsou poměrně vysoké, avšak s ohledem na objemovou hustotu ztrát v daném motoru se jedná o reálné hodnoty. Závěrečné shrnutí: Student na bakalářské práci systematicky pracoval, pravidelně docházel na konzultace a dbal pokynů vedoucího. Výsledná bakalářská práce má velmi dobrou úroveň a hodnotím ji jako velmi zdařilou. Všechny body zadání byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená bakalářská práce má rozsah 58 stran včetně pěti stran příloh. Rozdělena je do úvodu, pěti kapitol a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do dvou částí: teoretické a praktické. První část se teoreticky zabývá výpočty teplot v elektrických strojích metodou tepelné sítě. V praktické části je pak proveden výpočet teplot jednotlivých částí konkrétního vysokootáčkového elektrického stroje. V textu se ojediněle vyskytují překlepy. Na str. 46 se text odkazuje na nesprávnou tabulku. V tab. 2.1 na str. 21 jsou uvedeny vztahy pro výpočty součinitelů přestupů tepla, název tabulky je ale „Ztráty generované ve stroji“. V textu se používá označení „součinitel přestupu tepla“ v seznamu symbolů je ale pro toto použit výraz „koeficient přestupu tepla“. Některé jednotky uvedené v seznamu symbolů jsou napsány způsobem, který může být matoucí, protože není na první pohled jasné, co vše má být pod zlomkovou čarou, např. jednotka koeficientu přestupu tepla je uvedena jako W/m2K, vhodnější zápis by byl W·m-2·K-1. V některých jednotkách je požit symbol pro násobení, v dalších ale není, což matoucí dojem zvyšuje. V textu je často použita první osoba v množném čísle, vhodnější by bylo použití trpného rodu. V bakalářské práci je vytvořena tepelná síť pro výpočet teplot v konkrétním asynchronním motoru s plným drážkovaným rotorem. Teploty vypočtené pomocí této sítě jsou dost vysoké, což je pravděpodobně způsobeno vysokými ztrátami ve stroji. Při výpočtech se uvažuje pouze s intenzivním chlazením kostry stroje. Odvod tepla ze štítů je velmi malý a odvod tepla přes hřídel se neuvažuje vůbec. Nezahrnutí odvodu tepla přes hřídel může být příčinnou jisté chyby, protože v rotoru vznikají dost velké ztráty, což je způsobeno konstrukcí stroje. Snížení teploty by se pravděpodobně dalo dosáhnout zvýšením odvodu tepla přes štíty např. pomocí vodního chlazení. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a lze ji doporučit k obhajobě. Navržené hodnocení: 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 125804