HOLCNER, O. Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kloc, Petr

Student se tématu bakalářské práce zhostil velmi aktivně. V průběhu jejího zpracování také prokázal velkou dávku vlastní iniciativy a samostatnosti. Samostatně byl schopen vyhledávat vstupní data pro zpracování měření a potřebnou literaturu. Pravidelně také docházel na konzultace, případně se účastnil online setkání. Aktivní přístup k získávání potřebné literatury má bohužel i své stinné stránky. Jde především o zdroje, které jsou jednoduše dostupné online. Také množství odkazovaných zdrojů je poměrně malé. Práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Student se věnuje všem tématům uvedeným v zadání. Práce je dobře formálně zpracovaná bez vážných gramatických, nebo typografických chyb. Pouze zvolená forma příliš neodpovídá obvyklé podobě bakalářské práce. Použitý činný rod se spíše hodí pro protokoly z laboratorních měření, případně učebnice. Také považuji za zbytečné uvádět v příloze duplicitní grafy, když jsou tyto součástí vlastního textu práce. Odevzdanou bakalářskou práci hodnotím 82 body a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Šimek, David

Bakalářská práce studenta Oldřicha Holcnera je tematicky zaměřena na diagnostiku elektrického oblouku pomocí optické emisní spektroskopie. Zvolené téma hodnotím jako dostatečně odborné i aktuální. Práce je logicky rozdělena do čtyř kapitol, z nichž dvě obsahují vlastní činnost studenta. Struktura práce odpovídá struktuře odborných textů. První kapitola tvoří stručný úvod, který z mého pohledu obsahově odpovídá spíše abstraktu. Ve druhé kapitole je rozebrána teorie elektrických výbojů. Ve třetí kapitole autor popisuje vlastní měření a zpracování naměřených dat na výbojové experimentální komoře. Poslední kapitolu tvoří závěr a diskuse o odchylkách a jejich možných příčinách. Obzvláště kladně hodnotím zamyšlení se nad odchylkami měření, tato část v naprosté většině bakalářských prací chybí. Překlad abstraktu i klíčových slov do anglického jazyka je na velmi dobré úrovni. Jako hlavní přínos práce shledávám osobní přínos pro rozvoj studenta v seznámení se s danou problematikou. V následující části uvádím několik nepřesností a nedostatků práce: - v abstraktu autor mění osobu i čas, toto není pro technickou literaturu obvyklé, - v poděkování je jméno a příjmení vedoucího práce chybně skloňováno, - první odstavec v úvodu plně kopíruje abstrakt práce, což je nadbytečné, - věta: „Jedná se o optickou metodu na základě určení teploty z intenzity spektrálních čar.“ je vytržená z kontextu, autor se dokazuje na optickou metodu, nicméně v předchozích větách se o žádné metodě nezmiňuje, - některá klíčová slova jsou příliš obecná, - práce je psána velmi neobvyklým stylem, který spíše připomíná učebnici (vysvětlíme si, ukážeme si, podíváme se na,…atd.), díky tomu se text místy jeví spíše populárně-vědecky, - v závěru práce student píše „teploty výbojového oblouku“ toto slovní spojení není obvyklé, protože elektrický oblouk je obvykle slovo podřadné slovu elektrický výboj, Práce čerpá pouze z osmi zdrojů literatury, většina z nich jsou ne příliš dobře kvalitativně ověřitelné výukové texty, zdroj pod číslem 2 obsahuje URL, který odkazuje pouze na domovskou stránku online knihovny. Zadání práce bylo splněno. Práce splňuje formální i odborné požadavky na bakalářskou práci. Na závěr bych vyzdvihnul velmi dobrou gramatickou a typografickou kvalitu práce. Práci hodnotím známkou C (75 bodů) a i přes zmíněné nedostatky doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 125843