KUKLOVSKÝ, A. SDN pro cloud computing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Slavíček, Karel

Student přistupoval k řešení práce samostatně a zodpovědně, přicházel s vlastními nápady a zajímavými postupy řešení, které dle potřeby konzultoval. Při řešení se potýkal s omezením přístupu do laboratoře způsobeným koronavirovou krizí a malým výkonem hardaware, které měl k dispozici pro implementaci virtuálního prostředí. V průběhu řešení občas narážel na nutnost pochopit některé zvyklosti implementace sítového prostředí na virtualizačních platformách, které je významně odlišné od prostředí fyzických serverů a aktivních sítových prvků. Hlavní část technického řešení byla implementována až po jistém odeznění omezení způsobených koronavirem, kdy student opětovně získal možnost snadnějšího přístupu do laboratoře. Cíle bakalářské práce byly splněny a v rámci řešení práce vznikla zajímavaá sada laboratroních úloh, které pomouhou pochopit principy fungování SDN dalším studentům. Bohužel už ale studentovil nezbylo dostatek času na typografickou úpravu práce. Proto práci hodnotím stupněm A - 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Frolka, Jakub

Student zpracoval práci na téma SDN pro Cloud Computing. V práci provedl popis SDN a analýzu dostupných kontrolérů a na základě analýzy zprovoznil SDN kontroler OpenDaylight a navrhl laboratorní úlohu. Práce je na dobré úrovni, avšak obsahuje několik typografických chyb a větší počet překlepů. Z popisu praktické části je zřejmé, že student splnil zadání. Dále lze konstatovat, že práce byla dopisována tzv. „na poslední chvíli“. Práce by měla být psána v trpném rodě. Navrhuji hodnocení B/85b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 125968